Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Inom utredningen ”Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige” visar analyser och visualiseringar hur kulturarvet kan komma att påverkas i framtiden.  I analyserna har kulturarv av skilda slag ställts mot olika effekter av ett förändrat klimat.

Vill du se hur kulturarvet kan påverkas av klimatförändringarna? 

I Länsstyrelsens digitala kartverktyg "Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige" finns Hallands och Västra Götalands läns kulturarv redovisade.  

Välkommen att kika in i framtiden på www.kulturarvklimat.se 

 Bild från länsstyrelsens webbGIS 

Hur kommer klimatförändringarna att påverka det historiska arvet?

Förvaltning av kulturarv handlar om att bevara, ta hand om och förmedla kunskap. Ofta avses det fysiska kulturarvet i form av byggnader, fornlämningar, miljöer och landskap.

Det kommer i vissa fall att bli en direkt påverkan till exempel genom att havet stiger, men kulturarvet kommer också att påverkas av åtgärder som syftar till att minska andra negativa konsekvenser i samhället.

Analysen visar att det i huvudsak inte är nya typer av skador som uppstår på kulturarvet. Snarare är det befintliga hotbilder som kommer att förstärkas.

Kulturarvet och klimatförändringarna i Västsverige

Planering för att hantera de kommande klimatförändringarna pågår nu på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Kulturarvet är en av flera viktiga frågor som ska integreras i detta arbete.

Vill du veta mera om hur du kan arbeta vidare, eller om projektet? Ta kontakt med oss! Kontaktuppgifter hittar du till höger.

En del i klimatanpassningsarbetet

Regionala handlingsplaner för klimatanpassning är en del av regeringens uppdrag till länsstyrelserna. Handlingsplanerna är antagna i juni 2014 och kommer att följas upp och uppdateras under 2017. Länsstyrelserna ansvarar för samordningen kring klimatanpassning.

Genomförandet av projektet Kulturarv och Klimatförändringar i Västsverige har varit en del av länens handlingsplaner. Projektet har genomförts som ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen/Västarvet, Region Halland/Kulturmiljö Halland och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län och Riksantikvarieämbetet under åren 2014-2016.

Arbetet har utförts av en projektgrupp som bestått av Ann-Katrin Larsson, Emma-Karolina Granberg och Henrik Zedig, Länsstyrelsen I Västra Götalands län; Emma Östlund, Länsstyrelsen i Hallands län; Per Lindqvist, Riksantikvarieämbetet; Tomas Brandt, Kristina Lindholm, Lars Rydbom och Linnea Nordell, Bohusläns museum (tidigare Västarvet), Erik Holmström, Västarvet; Dennis Axelsson och Leif Häggström, Kulturmiljö Halland.

Andra länkar i klimatfrågan

 Content Editor ‭[1]‬

Tomas Brandt, Bohusläns museum:
tomas.brandt@bohuslansmuseum.se

Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland:
ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se

Gunilla Eliasson, Västarvet:
gunilla.eliasson@vgregion.se

Emma Östlund, Länsstyrelsen Halland:
Emma.ostlund@lansstyrelsen.se

Dennis Axelsson, Kulturmiljö Halland:
dennis.axelsson@kulturmiljohalland.se

Per Lindqvist, Riksantikvarieämbetet:
per.lindqvist@raa.se

 Content Editor ‭[3]‬

Forumet anordnades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län, Bohusläns museum, Västarvet, Kulturmiljö Halland, Göteborgs stad och Göteborgs stadsmuseum.

Temat för forumet var vattnets påverkan på kulturarvet i ett förändrat klimat.

Mer information hittar du här

 Content Editor ‭[2]‬

​Projektbeskrivning för Kulturarv och klimatförändringar:

Projektbeskrivning

Manual för webb-GIS

Rapport från projektet:
Läs rapporten

Inbjudan till Forum för klimat och kulturarv 2017