Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar, KLOKA

KLOKA-projektet innebär att med utgångspunkt från den regionala klimatanalysen tillsammans med lantbrukarna i länet arbeta med de långsiktigt strategiska frågor som skapar såväl klimatanpassningsnytta som miljömålsnytta.

KLOKA-projektet drivs av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. I många delar handlar det om åtgärder som är fundamentet för jordbruket – god markvård och anpassning till naturgivna förutsättningar.

Stort intressse för klimatanpassningsfrågor

KLOKA-projektet inleddes under 2012. Erfarenheter från projektets inledningsfas visade på ett stort och växande intresse från lantbruket för klimatanpassningsfrågor, framförallt de frågor som rör strategier för att hantera mer vatten. Det rör framförallt markvårdsfrågor (struktur i marken, bördighet) samt dräneringsfrågor.

Projektet arbetar med aktiviteter inom tre huvudteman:

Vattenfrågor

Inom tema vattenfrågor ligger arbete med Länsstyrelsens vattenarkiv, markavvattningsföretag, diken och bevattning.

Markvård

Inom tema markvård behandlas exempelvis kopplingen mellan en god markstruktur och dräneringssystem, odlingssystem och växtföljdsfrågor.

Betesmarker/parasiter

Inom tema betesmarker/parasiter ser Länsstyrelsen över sin interna samordning gällande information kring skötsel av blöta marker. Kurser gällande betesstrategier kommer också att hållas med djurhållare.

Om KLOKA

KLOKA-projektet handlar till största delen handlar om att genomföra aktiviteter för och med lantbrukare. Det handlar dels om rena klimatanpassningsaktiviteter, dels om klimatanpassningsinslag i befintlig verksamhet som exempelvis Greppa Näringen.