Klimatanpassning av Viskans avrinningsområde - pilotprojekt

Vilka konsekvenser innebär klimatförändringar för området kring Viskan? Hur påverkar större variationer i flöden risken för ras, skred och erosion?
Kullagård vy söderut

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län under 2011 och 2012 tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat. Området är viktigt då det längs ån finns tätbebyggda områden, landsbygd, viktig infrastruktur som järnväg och större vägar, samt industrier med närhet till vattnet. Det finns många intressen som riskerar att drabbas när ån svämmar över, vilket alls inte är ovanligt.  Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga och låga flöden.

Samarbete och helhetssyn

En av projektets kärnpunkter har varit att skapa en helhetssyn kring samhällets sätt att hantera ett förändrat klimat. Frågan kan inte lösas lokalt utan måste angripas i större skala. Det handlar till exempel om att få till långsiktiga politiska överenskommelser mellan berörda kommuner kring riktlinjer och åtgärder. – Det gäller att hitta lösningar och åtgärder som inte bara flyttar problemen nedströms. Det är viktigt att titta på hela avrinningsområdet och ta hänsyn till flera intressen samtidigt, säger Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Projektgruppen har haft ett nära samarbete med kommunerna längs Viskan. Genom pilotprojektet har kommunerna fått ett kunskaps-underlag som de kan använda i arbetet med fysisk planering och risk- och sårbarhetsanalyser.

Projektets resultat har samlats i rapporten ”Klimatanpassning Viskan”. Här redovisas övergripande resultat och slutsatser och en sammanställning av hur det ser ut i respektive kommun.

Utifrån huvudrapporten har projektet också tagit fram en generell vägledning "Vägledning klimatanpassning" .

– Förhoppningen är att fler avrinningsområden med liknande förutsättningar som Viskan kan använda sig av all kunskap som projektet har samlat in, säger Sandra Brantebäck.

Fortsatt arbete

Resultatet av projektet visar att frågan om hur risker kan eller bör hanteras kräver fortsatt utredning.  Det är viktigt att se hur olika aktörer kan samverka om detta på bästa sätt. Länsstyrelsen arbetar vidare med dessa frågar framförallt genom Regional handlingsplan för klimatanpassning - Västra Götalands län.

Skylt vid Viskan. Foto:Anna Modigh