Hotade maritima kulturmiljöer - översiktlig probleminventering inom låglänta kustnära områden

Genom att använda den förväntade höjningen av havsnivån som grund har en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys utförts för maritima miljöer av kulturhistoriskt intresse i Bohuslän.

Projektet Hotade maritima kulturmiljöer – översiktlig probleminventering inom låglänta kustnära områden drevs av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Analyser av potentiella hot

Resultaten från genomförda analyser har gett en översiktlig bild av omfattningen av det potentiella hotet. Den kunskap som projektet har genererat utgör underlag för framtida att behovsanpassade insatser i form av fördjupade undersökningar och preventiva åtgärder, så att dessa kan sättas in i god tid och på rätt platser. Arbetet inom projektet har utförts med hjälp av spatial rasteranalys i ArcGIS baserad på den nya höjddatabasen. Projektet har resulterat i ett flertal kartbilagor över olika nivåscenarior för speciellt sårbara kulturmiljöer

Projektrapport

Under 2013 sammanställas utifrån projektet. Rapporten innehåller en utvärdering och en konsekvensanalys, samt förslag till vidare undersökningar och åtgärder.