Geografisk information för klimatanpassning

Den här sidan innehåller en sammanställning över de webbsidor, databaser och visningstjänster för geografisk information som Länsstyrelsen har identifierat kan vara användbara i arbetet med klimatanpassning i Västra Götalands län.
Maxnederbörd VG län

Syftet med den här sammanställningen är att stödja länets kommuner och andra organisationer i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat genom att förmedla information om underlag i form av geografisk information som har tagits fram av statliga myndigheter.

Då flera av karttjänsterna nås via webbsidor med samlad information hänvisar nedanstående sidor i vissa fall till samma kartvisningstjänster. De förklarande texterna är hämtade från respektive myndighets webbsidor där tjänsterna beskrivs.

Allmän kartinformation, guider och databaser

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. På Lantmäteriets webbplats finns information om kartor och geografisk information.
Geodataguiden riktar sig främst till relativt vana användare av geodata hos landsbygdskommuner och är avgränsad till att omfatta geodata relaterad till ras-, skred- och översvämningsproblematik. Den är framtagen inom projektet ”Geodata för naturolyckor” som bedrivits under 2014-2015 som en aktivitet inom ramen för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor (2007-2015).

Klimatanpassningsportalen - Databaser för klimatanpassning presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Länsstyrelsens webbsidor finns information och länkar till länsstyrelsernas karttjänster. Här finns bland annat Infokartan Västra Götaland, samt länkar till andra webbGIS som Länsstyrelserna erbjuder, länsvisa och nationella geodata och WMS-tjänster.

MSB tillhandahåller geodata som ett stöd för samhällets aktörer i arbetet för ett säkrare samhälle. De flesta karttjänsterna är fria att sprida och använda och finns tillgängliga via MSB:s kartportal som är den nya samlingsplatsen för samtliga MSB:s karttjänster. Via MSB:s kartportal hittar du karttjänster som redan tidigare funnits på olika platser på MSB:s hemsida, till exempel tjänsterna Naturolycksdatabasen, Visningstjänst översvämningskarteringar, samt Brandrisk skog och mark. Här kommer du också att hitta kartor som visar var i världen MSB har pågående insatser, brandstationernas läge, MSB:s stabilitetskarteringar, var skyddsrummen finns och en hel del annan information.

MSB:s kartportal kommer även att fungera som en plats för tillfälliga tjänster med kartor, data och applikationer som kan vara till nytta för allmänheten och inblandade aktörer vid en omfattande händelse.

Klimatscenarier

SMHI: s webbsidor för klimatscenarier hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram. En introduktion till klimatscenarier finns på sidan Om klimatscenarier. Det finns även en vägledning som ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier.

På SMHI:s webb finns också en visningstjänst för klimatscenarier utifrån de länsvisa klimatanalyserna. Visningstjänsten ger geografiskt detaljerad information om klimatets utveckling i varje län och bygger på SMHIs länsrapporter. Tjänsten innehåller bland annat förändrade vattenförhållanden som tillrinning och markfuktighet. SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Översvämningskarteringar

I MSB:s portal för översvämningshot går det både att titta på och ladda ned data. Alla översvämningskarteringar som MSB tagit fram finns nu samlade här. Inom arbetet med förordningen om översvämningsrisker tas också information kring översvämningsrisker fram, som görs tillgängliga genom portalen.

Vatten

SMHI Vattenwebb på SMHIs webbsidor tillgängliggör modellberäkningar med S-HYPE och Kustzonsmodellen för sötvatten respektive kustvatten i Sverige. Allt är fritt att använda och ladda ner. Ett stort arbete pågår runt om i Sverige med att nå ”god ekologisk status” i Sveriges söt- och kustvatten. SMHI bidrar till denna vattenförvaltning med att dels samla data om vattendrag, sjöar och kustvatten och dels genom att utveckla olika verktyg och tjänster som ska underlätta miljöarbetet.

VISS - Vatteninformationssystem Sverige är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Kalmar. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om: statusklassning, miljökvalitetsnormer, miljöövervakning, skyddade områden, åtgärder och rapporteringen till EU.

SWITCH-ON är ett projekt som använder öppna data som stöd till innovation, med målet att använda vattenresurser på ett hållbart sätt för att uppnå ett säkert samhälle och främja framsteg inom vetenskap kopplat till hydrologi. På webbportalen finns tillgång till olika projekt och verktyg och möjlighet att söka på olika vattenrelaterade öppna data.

Ras, skred och erosion

Klimatanpassningsportalens samlingssida för ras, skred och erosion under fliken Åtgärda samlar underlag som är användbart för att minska sårbarheten genom att hänsyn tas till de ökade riskerna för ras och skred, vid fysisk planering och utformning av infrastruktur och byggnader. Här finns länkar till flera olika karttjänster, bland annat Samordnade kartunderlag inom ras, skred och erosion. Här finns via SGI:s webb samlat olika underlag som innehåller geoteknisk information och ger stöd i planeringsarbete med exempelvis översiktsplaner, detaljplaner och väg-/järnvägsplaner.

SGU har tagit fram fyra kartvisare som ger kommuner, länsstyrelser, konsulter och andra en överblick av markens beskaffenhet, och en indikation på vilka områden som kan behöva undersökas närmare.

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden. Flera stora skred har skett i modern tid och SGIs kartläggning av skredrisker visar att många områden längs Göta älv har fortsatt hög risk för skred. Här finns information och länkar till rapporterna från skredriskutredningen, samt länkar till kartvisningstjänster. SGI har också gjort en skredriskutredning för Säveån. Resultat i form av rapporter och en kartvisningstjänst hittar du via SGIs webbplats.

SGI har också tagit fram en vägledning som ska hjälpa kommuner, näringsliv, allmänhet och andra berörda att använda resultaten från Göta älvutredningen och tolka skredriskerna i området.

Kulturarv

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län har samarbete med Västarvet och Kulturmiljö Halland drivit projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige. Inom projektet har ett webbverktyg tagits fram där klimatdata och kulturmiljödata analyserats.

Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

Med hjälp av tre moderna webbaserade applikationer - RTJ FÄLT, GEOSTAB, VAKASTAB - kan räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.