Framtidens klimat i Västra Götalands län

Hur klimatet i länet utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län som beskriver dagens och framtidens klimat.

Analysen baseras på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5). 

I klimatanalysen finns geografiskt detaljerade klimatdata och hydrologiska modelleringar. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden.

Varmare

Temperaturen beräknas öka med 3 till 5 grader till slutet av seklet. Vegetationsperioden blir längre och antalet varma dagar blir fler. Risken för värmebölja ökar.

Mer nederbörd

Nederbörden ökar totalt sett över året. Störst ökning beräknas ske vintertid. Den kraftiga nederbörden ökar också och vi kan förvänta oss fler och kraftigare skyfall i framtiden.

Ändrade flöden i vattendragen

Ändrade nederbördsförhållanden leder i sin tur till att tillrinningen av vatten till vattendragen förändras. Vattendragen kommer dock att påverkas olika mycket. Tillringen ökar totalt sett över året, vilket generellt leder till högre flöden i vattendragen. Störst ökning beräknas ske vintertid.

Framtidsscenarierna visar också på högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit. Detta beror på ökad nederbörd under vintern och att denna kommer som regn istället för snö. Scenarierna visar även på en längre säsong med lägre flöden under sommaren. Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Detta hänger samman med högre temperaturer och en längre vegetationsperiod.

Långsiktiga trender och enstaka år

De beskrivningar som finns i klimatanalysen baseras på medelförhållanden. Det är viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida klimat.

Mer detaljerad information om framtidens klimat i Västra Götalands län hittar du i länets klimatanalys och på SMHIs webbsidor.

 Content Editor