Ekosystembaserad klimatanpassning

En ekosystembaserad klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan. Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt den mångfald av tjänster och funktioner som olika ekosystem och dess arter tillhandahåller människan. En fungerande biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster.
Illustration på miljö och människa i samspel

​Det är i många fall kostnadseffektivt att arbeta med ekosystembaserad klimatanpassning eftersom flera fördelar kan uppnås. Vi måste arbeta med klimatanpassning, men vi måste också lösa ett antal andra problem i samhället, till exempel buller, föroreningar, näringsläckage, stress och ohälsa.

Mångfunktionella lösningar kan lösa flera olika problem samtidigt. Till exempel kan en klimatanpassningsåtgärd samtidigt stärka biologisk mångfald och gynna olika ekosystemtjänster.

Exempel på mångfunktionella lösningar är restaurering av våtmarker och svämplan, bevara och främja förekomsten av stora träd, grönområden och parker i tätorter och gröna tak.

Restaurering av våtmarker och svämplan minskar flödesintensiteten nedströms vid skyfall och minskar därmed risken för översvämningar och erosion. Våtmarker reducerar kväve och fosfor samtidigt som de är vattenhållande vid torka. Våtmarker kan fungera som rekreationsområden samtidigt som ett inslag av öppet vatten och översvämningsängar ger en variation av livsmiljöer och biotoper som stärker förutsättningarna för en biologisk mångfald.

Stora träd ger skugga och avdunstning till skydd för värmebölja och skyfall samtidigt som de är boendemiljö för ett stort antal olika växter och djur. Träd och annan vegetation renar även stadsluften och begränsar upplevelsen av buller.

Grönområden och parker kan fungera som naturliga översvämningsytor vid skyfall om de lokaliseras till låglänta områden. Vid god planläggning kan de även rymma ett antal olika livsmiljöer för växter och djur, samtidigt som närhet till natur minskar stress och bidrar till människors hälsa och välmående.

Gröna tak kan förbättra den vattenhållande förmågan och därmed begränsa översvämningar vid skyfall och minska kostnader för anläggning av dagvattenbrunnar. Med rätt val av arter på taket kan även den gröna infrastrukturen stärkas i en tät stadsmiljö.

Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder bör alltid användas där det är möjligt. Inför beslut om val av klimatanpassningsåtgärder bör en analys genomföras kring möjligheterna att använda ekosystemtjänster.

 Content Editor