Aktuellt just nu

Länsstyrelsen genomför varje år ett antal projekt och aktiviteter inom uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. På den här sidan får du veta vad som är på gång under det här året.

Ytavrinning och lågpunkter

Vi kommer under 2018 kunna erbjuda länets kommuner GIS-underlag för ytavrinning och lågpunkter. Underlaget kan exempelvis användas i arbete med klimatanpassning inom fysisk planering, beredskapsplanering för skyfall och dagvattenhantering. Karteringen kan ge en indikation på hur ytavrinningen ser ut vid kraftigt regn och var i terrängen det kan bli vattenansamlingar.  

Hur går det till?

Analyserna kommer att bygga på Lantmäteriets höjdmodell (NNH 2m), men det tas ingen hänsyn till hydraulik, nederbördsmängd, ledningsnät eller markförutsättningar så som infiltrationskapacitet. Detta innebär att det potentiellt finns översvämningsområden som inte kommer med i karteringen. Däremot kommer ytor där det finns byggnader att höjas för att säkerställa att vattenflödet tar en annan väg runt. Även vattendrag- och markavvattningslinjer kommer "brännas" in i höjdmodellen så flödesvägen primärt blir dessa. Större vattenytor tas bort för att inte ojämnheter i rastret ska störa analysen. I höjdmodellen har marken under broar och viadukter klassats och utgör inget hinder för rinnvägar.

Konferens Krissamverkan: Förändrat klimat – anpassad krisberedskap

Krissamverkan Västra Götaland är en återkommande konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap. Årets konferens belyser klimatförändringarnas effekter och olika perspektiv på krisberedskap i relation till de klimatrelaterade risker vi står inför idag och i framtiden.

Mer information om konferensen hittar du via Länsstyrelsens kalender

Verktyg för naturanpassade åtgärder mot översvämning

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tar gemensamt fram en metod för landets kommuner för hur man kan genomföra åtgärder för att minska risken för översvämning.

Olika åtgärder genomförs på flera platser i avrinningsområdet och utformas så att de bromsar och håller kvar högvatten samtidigt som naturvärden stärks på platsen och/eller i vattnen nedströms.

Verktyget ska ge förslag till hur arbetet kan organiseras och genomföras. Det behandlar också olika typer av åtgärder, såväl stora som små magasin för att lagra högvatten en kortare period, så att översvämningsrisken minskar nedströms.

Rapporten som finansieras av SMHI ska vara klar före mars 2018.

Läs förstudien till projektet

Ny regional handlingsplan för klimatanpassning

Vi tar fram en ny regional handlingsplan för klimatanpassning, som kommer att ersätta nuvarande regionala handlingsplan. Den nya handlingsplanen kommer att gälla för åren 2018-2020. Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till tjänstemän och politiker i länets kommuner.

Utveckling av vår kommunikation kring klimatanpassningsarbetet

Vi genomför ett förbättringsarbete kopplat till kommunikationen inom klimatanpassningsarbetet. Detta innebär bland annat ny struktur och ny information på våra webbsidor för klimatanpassning.

Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden

Länsstyrelsen deltar i projektet Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Projektet kommer att leda till ett underlag som handläggare på kommuner och länsstyrelser kan använda för att integrera klimatanpassningsaspekter vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

Länsstyrelsen genomför också en GIS analys för att på länsnivå kunna identifiera förorenade områden som är särskilt utsatta för effekter av klimatförändringar.

Planeringsunderlag för skyfall

Länsstyrelsen utvecklar tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län ett planeringsunderlag för skyfall. Planeringsunderlaget ska stödja den kommunala fysiska planeringen enligt Plan- och Bygglagen  med tydliga riktlinjer och rekommendationer över hur skyfall ska/bör hanteras i översikts- och detaljplaner.

Information till länets lantbrukare om klimatförändringarnas konsekvenser och hur de kan arbeta med detta

Inom projektet KLOKA (Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar) behandlas bland annat frågor kopplat till markanvändning och vattenfrågor och livsmedelsproduktionens förutsättningar i ett förändrat klimat.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Länsstyrelsen arbetar med en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen syftar bland annat till att upprätthålla ekosystemets funktioner i ett förändrat klimat. Ju mer påverkat ett ekosystem är, desto lägre blir dess motståndskraft mot kommande förändringar.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen arbetar med en regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län. Syftet med att upprätta en regional vattenförsörjningsplan är att skapa en grund för att säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Västra Götalands län nu och i framtiden.

Aktuellt hos andra myndigheter

Klimatanpassningsportalen hittar du information om vad som är på gång på andra myndigheter. Där finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt.