Regionala mål och strategier

Västra Götalands län är ett län med en uttalad vilja att gå före i klimatomställningen. Detta eftersom det i länet finns en gemensam vilja att arbeta för omställningen. Här finns ledande och engagerade forskningskluster och företag. Av avgörande positiv betydelse är också en god tradition av samverkan mellan olika samhällssektorer.
Staplade oljefat

Energi och klimatmål

Redan 2009 togs ett övergripande energi- och klimatmål för Västra Götaland fram. Målet är brett förankrat genom att det är undertecknat av över 70 aktörer, och finns med i en rad strategiska dokument.

Vårt övergripande mål är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030.

År 2015 preciserades det övergripande målet genom regionala tilläggsmål som beslutats för Västra Götaland.

  • Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå.
  • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

De regionala tilläggsmålen är framtagna av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Nationella mål hittar du på Naturvårdsverkets och Energimyndighetens webbplatser.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har tagit fram planen ”Strategiska vägval för fossiloberoende Västra Götaland 2030” som visar vad som måste göras fram till 2030, för att nå klimatmålet.

För att genomföra planen gör vi en kraftsamling med olika samhällsaktörer under namnet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Läs mer på www.klimat2030.se