Regionala mål och strategier

Västra Götalands län är ett län med en uttalad vilja att gå före i klimatomställningen. Detta eftersom det i länet finns en gemensam vilja att arbeta för omställningen. Här finns ledande och engagerade forskningskluster och företag. Av avgörande positiv betydelse är också en god tradition av samverkan mellan olika samhällssektorer.
Staplade oljefat

Energi och klimatmål

Redan 2008 togs ett övergripande energi- och klimatmål för Västra Götaland fram. Målet är brett förankrat genom att det är undertecknat av över 70 aktörer, och finns med i en rad strategiska dokument.

Vårt gemensamma mål är:

”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och produktion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.”

Energi- och klimatarbetet är en del av miljömålsarbetet. Nya mål, som kompletterar det övergripande, för bland annat begränsad klimatpåverkan, kommer att beslutas under 2015. Nationella mål hittar du på Naturvårdsverkets och Energimyndighetens webbplatser.

Fossiloberoende Västra Götaland 2030

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tar nu i nära dialog med kommunalförbunden fram en färdplan som visar vad som måste göras fram till 2030, för att nå klimatmålet.

Syftet med arbetet är att säkerställa att Västra Götaland når målet – ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

Färdplan 2050

Sverige har en vision om att ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050. Länsstyrelsen arbetade 2012 på regeringens uppdrag med hur den regionala nivån kan bidra till att den nationella klimatvisionen. Resultatet från dialogerna rapporterades till Naturvårdverket, som sedan arbetade fram ett underlag till en färdplan. Regeringen har nu gett stafettpinnen till Miljömålsberedningen, som har i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik ska kunna utformas i bred politisk dialog.

Som en följd av Länsstyrelsens dialogmöten identifierades en rad möjligheter för Västra Götalands aktörer att påbörja nya satsningar utan att invänta den nationella färdplanen. Dessa lyftes genom en energiturné 2012 och flera av dessa initiativ är nu i full gång. Sammanfattande dokumentation från Energiturnén