Länsstyrelsens energi- och klimatarbete i projektform

Länsstyrelsen arbetar som katalysator i energiomställningen bland annat genom de projekt vi bedriver. Nedan hittar du både pågående och avslutade projekt. Rapporter och webbsidor fungerar som en kunskapsbank inom allt från elfordon till energieffektiva storkök.

Pågående energi- och klimat projekt

Energiutmaningen – Från mål till mätbara resultat

Projektet är ett pilotprojekt riktat till små och medelstora fastighetsägare. Projektets mål är att en 20 procentig minskning av energianvändningen skall uppnås på samtliga byggnader som deltar i projektet. I projektet ingår nätverksuppbyggnad, framtagande av metodik för energieffektivisering, utbildning och andra kunskapshöjande åtgärder samt en uppföljning av resultat via ett projektanpassat mätsystem. Projektet pågår mellan 2013 och 2016.

Energieffektiviseringsnätverk

Under hösten 2015 startade Länsstyrelsen projektet företagsnätverk för energieffektivisering. Nätverken syftar till att hjälpa små och medelstora företag att arbeta strategiskt och strukturerat med energieffektivisering. Projektet finansieras av Nationella regionalfondsprogrammet.

Sol i Väst

I Sol i Väst har 21 organisationer i Västsverige kommit överens om att sätta upp solceller. Pågår 2013-2016.

Incitament för energieffektivisering

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, kostnadsfritt hjälper och stödjer företag att energieffektivisera. Mer information hittar du här.

Avslutade energi- och klimatprojekt

Avslutade 2015

Energieffektiva Företag i Väst

I projektet samverkade energi- och klimatrådgivare och miljöinspektörer för att nå fram till företag och genomföra energitillsyn/energigenomgång. Pågår 2013-2015. Läs mer om energitillsyn.

STRU-X

Projektet syftade till att utveckla kopplingen mellan översiktlig planering och energiplanering för att möjliggöra mer energismart planering. Delar av resultatet finns i Analysrapport STRU-X. Pågick 2013-2015.  

Tillsynsstrategi energitillsyn

Miljösamverkan Sverige har under 2014-2015 tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn som länsstyrelserna, men även andra tillsynsmyndigheter, kan använda. Projektet har delfinansierats av LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. Under 2015 har projektgruppen stöttat de länsstyrelser som valt att arbeta med energitillsyn. För detta ändamål har en länsstyrelsegemensam samarbetsyta tagits fram. Läs mer om tillsynsstrategi.

Energieffektiva storkök

Projektet Energieffektivisering i storkök syftar till öka kunskapen om energieffektiva storkök. I ett antal utvalda storkök ska känd teknik demonstreras, målsättningen är att vid ombyggnad sänka andelen köpt energi med 25 % och vid nybyggnad nå 50 % lägre andel köpt energi. Pågick 2013-2015. Läs om energieffektiva storkök.  

Avslutade 2014

ECOAST

Ecoast startades av Länsstyrelsen i Västra Götaland för att driva på utvecklingen av elladdinfrastruktur i Västra Götaland, med ett speciellt fokus på området kring vägen mellan Göteborg och Oslo. Pågick 2012- 2014.

Infragreen

Syftet med INFRAGREEN var att bidra till att bygga världens främsta el- och gasfordonsregion. Drevs i samverkan med systerprojektet Ecoast. Pågick 2012-2014.

Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden

Projektet "Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden" arbetade med att förena skötsel av värdefulla naturmiljöer med uttag av bioenergi.

ENVA

Projektet ENVA arbetade under en treårsperiod med energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem tillsammans med 10 kommuner i Västra Götaland. Läs om resultatet i ENVA-broschyren. Utsågs av Energimyndigheten till guldkornsprojekt.

Avslutade 2013 eller tidigare

Planering som verktyg för ett energismart samhälle

Planering som verktyg för ett energismart samhälle – en seminarieturné 2012, samverkan mellan åtta länsstyrelser. Slutrapport och Program

Kommunala totalprojekt

Projekt för energieffektivisering i lokalfastigheter med Totalprojektsmetodiken. Utsågs av Energimyndigheten till guldkornsprojekt. Pågick 2010-2012.

Strategisk energiplanering

Erfarenheter från Länsstyrelsens stöd till den kommunala planeringen med Strategisk energiplanering finns samlade här. Pågick 2012.

El-visa skolor

En tävling, El-visa skolor, där grundskolor och gymnasium i Västra Götalands län kunde tävla med minskad elanvändning. Pågick 2012-2013.

Tävlingen Energismarta kommunhus

Huvudmomentet i tävlingen är att de deltagande kommuner tävlar i att spara el i kommunhuset. Pågick 2011- 2012. Läs om tävlingen.