Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen samordnar och driver på det statliga energi- och klimatarbetet för en hållbar utveckling i länet. Genom att öka andelen förnybar energi och använda energin på ett effektivt sätt kan vi minska länets klimatpåverkan.

Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Många aktörer samarbetar för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Länsstyrelsen roll är att:

  • främja samordning av energi- och klimatarbete mellan aktörer i regionen
  • främja klimat- och energimålen genom vår verksamhet, som till exempel miljöprövning och tillsyn, den lokala och regional samhällsplaneringen och tillväxt- och infrastrukturarbete
  • verka för att öka produktionen av förnybar energi i länet.

Främja samordning och dialog

Länsstyrelsen arbetar med att främja samordning och dialog, både genom att arbeta med regionala klimat- och energistrategier och genom samordning, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. 

Länsstyrelsen samarbetar också med aktörer i länet för att öka andelen förnybar energi, bland annat vindkraft, solenergi och biogas.

Länsstyrelsen samordnar sedan 2010 ett kommunnätverk för energistrategiska frågor. Nätverket arbetar med energieffektivisering, energiplanering och energi i den fysiska planeringen. Arbetet har utformats enligt de önskemål om stöd som kommunerna framfört. Under perioden 2010-2014 fick kommuner och landsting ekonomiskt stöd för systematiskt energieffektiviseringsarbete, vilket gjort att de flesta kommuner i Västra Götaland har energieffektiviseringsmål och ett systematiskt arbetssätt för sin energianvändning. Enligt Sveriges kommuner och landsting motsvarar effektiviseringen en besparing på en och en halv miljard kronor i minskade energikostnader årligen för Sveriges kommuner och landsting.

Mycket av samordningen i sakfrågor sker genom våra projekt.

Miljötillstånd och tillsyn

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) beslutar om tillstånd för stora energianläggningar som vindkraftsparker och fjärrvärmeverk. MPD fastställer också villkoren för verksamheten. Viljan och förmågan att hushålla med energi är viktiga aspekter, både när vi beviljar tillstånd för olika verksamheter och ser till att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynen genomförs förutom av länsstyrelsen även av kommunerna.  När vi utövar tillsyn med stöd av miljöbalken är energieffektivisering en viktig fråga. Energimyndigheten har samlat stöd för tillsyn av energihushållning.

Samhällsplanering och infrastruktur

En hållbar samhällsplanering är avgörande för att vi på lång sikt ska klara klimat- och energimålen. Länsstyrelsen kan visa hur energi- och klimataspekter kan arbetas in i bland annat den regionala transportplaneringen och kommunernas fysiska planering. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram planeringsunderlag och har bedrivit projekt för energismart samhällsplanering.

Regionalt utvecklings- och tillväxtarbete

Länsstyrelsen stödjer utvecklingen av miljöanpassad och effektiv teknik i näringslivet, och vi stödjer en ökad produktion av förnybar energi. Två utmaningar är att stimulera företagen till affärsutveckling utifrån miljöfrågor och till att använda miljöhänsyn som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft. En viktig del är det arbete som sker i våra projekt, och inom landsbygdsprogrammet och företagsnätverken för energieffektivisering.

Handel med utsläppsrätter

I Sverige är Länsstyrelsen tillståndsmyndighet och ska se till att verksamhetsutövaren kan mäta och rapportera utsläppsmängderna på ett tillförlitligt sätt. Läs mer om vårt arbete inom handel med utsläppsrätter.

Energi och klimatstöd

Länsstyrelsen handlägger olika typer av stöd till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Läs mer om vilka stöd som kan sökas

Klimatanpassning

Länsstyrelsen arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.