Luftföroreningar kan förvärra situationen för pollenallergiker

En ny studie visar på ökad användning av allergiläkemedel vid samtidig förekomst av pollen och olika luftföroreningar.

Utvecklade pollenprognoser

I Sverige lider 25 procent av befolkningen av pollenallergi, vilket innebär sämre livskvalitet för en stor del av oss och samtidigt stora kostnader för samhället. Med utvecklade pollenprognoser, som även tar hänsyn till luftföroreningssituationen och väderläget skulle pollenallergiker utifrån dessa kunna förebygga en del av sina besvär genom att undvika exponering och ta sina läkemedel i tid.

Syfte, metod och resultat

Studiens syfte var att visa om besvär för pollenallergiker ökar vid samtidig förekomst av allergiframkallande pollen och olika luftföroreningar – marknära ozon, kvävedioxid och partiklar. Detta undersöktes genom att analysera försäljning och förskrivning av allergiläkemedel i förhållande till olika halter i luften av pollen och dessa luftföroreningar.  

Resultaten visar att det finns ett samband, och att det går att ta fram ett index som tar hänsyn till både pollenhalter och luftföroreningar. De visar även att det har stor betydelse vilken vädertyp som råder för förekomsten av både pollen och luftför­oreningar.  

Rapporter

Pollen luftföroreningar allergi ett häfte med information om pollen, pollenallergi samt resultat från projektet som beskrivs ovan.

Pollen luftföroreningar och väderlek - bidrar alla till behovet av allergiläkemedel Projektets huvudrapport.

Projektdeltagare

Studien har huvudsakligen genomförts av Göteborgs universitet, institutionen för biologi och miljövetenskap på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

I projektet har även deltagit VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.

 Kontakta oss

Åslög Dahl
Göteborgs universitet
031-786 26 64
aslog.dahl@bioenv.gu.se

 

Vide. Foto: Håkan Pleijel