Kartläggning av miljöns effekter på vår hälsa

I slutet av mars 2015 fick 8 700 personer i Västra Götaland och norra Halland ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, om deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska hjälpa till att kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.

Frågorna ingår i den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten står bakom och målet är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för vuxna i Sverige. Liknande enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999 och varannan gång handlar den om vuxna och varannan om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) och Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Härrydas, Kungälvs och Vänersborgs kommuner bekostar en utökad undersökning för att ge en nulägesbeskrivning av den miljörelaterade ohälsan som kan ligga till grund för regionala åtgärder och förebyggande insatser.

Svaren spelar roll

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Informationen från tidigare miljöhälsoenkäter har exempelvis använts som underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål. Det är därför viktigt att få ett så högt deltagande som möjligt.

Läs mer i tidigare regionala miljöhälsorapporter från VMC
Läs mer om de regionala miljömålen 
Läs mer i tidigare nationella miljöhälsorapporter på Folkhälsomyndighetens webbplats