Hälsorelaterad övervakning

Den hälsorelaterade miljöövervakningen syftar till att undersöka förekomst och effekter av miljöfaktorer som har betydelse för människors hälsa.

Aktiviteter under perioden 2015-2020

Inom programområde Hälsa kommer Länsstyrelsen, tillsammans med Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC), att medverka till länsförtätning av den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten skickar ut våren 2015. Tre av kommunerna i länet, Härryda, Kungälv och Vänersborg, deltar i miljöhälsoenkäten genom förtätning i respektive kommun. I arbetet med utvärdering och sammanställning av de regionala enkätsvaren samarbetar Länsstyrelsen med VMC.

Ett av syftena med förtätningen av miljöhälsoenkäten är att samordna och presentera regionala data om vår hälsa och livsmiljö så att de blir tillgängliga för de som är intresserade och behöver dem. Ett annat syfte är att göra resultaten jämförbara med resultat för Sverige, övriga län och i förekommande fall kommuner i Västra Götaland.

Övervakning relaterad till hälsa

Det finns en hel del miljöövervakning som kan relateras till människors hälsa, bland annat den som bedrivs inom programområdena Luft, Miljögiftssamordning och Grundvatten.

Genomförda undersökningar under perioden 2009-2014

 • Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Åmål och stadsdelen Härlanda i Göteborg – en metodstudi

  Syftet med projektet var att ta fram en metodhandbok och ett webbaserat datainsamlingsprogram för en översiktlig miljömedicinsk bedömning av barns fysiska miljö i förskolan. Projektet genomfördes tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne.    
     
 • Pollen luftföroreningar och allergi
  Projektets syfte var att analysera hur allergiframkallande pollen och några luftföroreningar tillsammans påverkar hur många recept som skrivs ut för allergiläkemedel, och hur mycket receptfria allergipreparat som säljs. Resultaten visade att det finns ett samband, och att det går att ta fram ett index som tar hänsyn till både pollenhalter och luftföroreningar. Detta skulle i sin tur kunna vara ett viktigt underlag för förbättrad information till pollenallergiker. Läs mer
       
 • Ökar antalet hudcancerfall? – Analys av utvecklingen i Västra Götalands län 1970-2011
  I denna studie analyserades och jämfördes tidstrenderna för antalet nya hudcancerfall i Västra Götaland som helhet och i olika delar av länet. Dessutom undersöktes om det finns tecken på att tillväxten för hudcancerincidensen har mattats av. Resultaten visar bl.a. att det är mer skivepitelcancer bland män, det är mer hudcancer på kusten och det finns inget trendbrott för hudcancerincidensen i Västra Götalands län. Det är inte aktuellt att göra någon ny uppföljning förrän under perioden 2020-2025.
        
 • Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013
  Länsstyrelsen bidrog ekonomiskt till förtätning av den nationella miljöhälsoenkäten. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum har analyserat data och tagit fram rapporten Barns miljö och hälsa i Västra Götaland. Detta är den andra regionala rapporten som rör barn. Rapporten som gavs ut i februari 2014 ger underlag för prioriteringar och beslut inom området miljö och hälsa.

Fler myndigheter bedriver miljöövervakning

Hälsorelaterad miljöövervakning bedrivs, förutom länsstyrelserna, av flera myndigheter, bland annat Naturvårdsverket, som ansvarar för det nationella programmet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum samt länets kommuner.