Förordnande som vigselförrättare

Länsstyrelsen förordnar endast så många vigselförrättare som svarar mot de behov som finns i kommunerna i Västra Götalands län. Om du själv ansöker om ett förordnande som borgerlig vigselförrättare får kommunen som huvudregel möjlighet att yttra sig innan Länsstyrelsen fattar beslut.

Av ansökan ska framgå vilka kunskaper och kvalifikationer i övrigt du besitter som gör att du är lämplig som vigselförrättare. En borgerlig vigselförrättare ska ha kunskaper om tillämplig lagstiftning, hur en vigsel går till, hindersprövning samt vilka dokument som upprättas och skickas in efter vigseln. De kvalifikationer som krävs är gott omdöme, åtnjutande av allmänt förtroende samt erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget på bästa sätt.

En sökande får inte ha kommersiella intressen av förordnandet. Det är en direkt diskvalificerande grund.

Vigselförrättare för enstaka tillfälle ska endast förordnas i undantagsfall och det krävs, utöver de generella kraven, särskilda skäl. Av ansökan ska framgå vilka särskilda skäl som åberopas, namnet på paret, datum för vigseln samt i vilken kommun vigseln ska äga rum.

För de vigselförrättare som förordnats av Länsstyrelsen gäller bestämmelserna i förordningen (2009:263) om vigsel som förrättats av särskilt förordnad vigselförrättare. En vigselförrättare ska omedelbart anteckna i ett särskilt protokoll vad som har förekommit vid en vigsel. Krav på hur en vigsel ska gå till finns, utöver i förordningen, i 4 kap. äktenskapsbalken. I protokollet ska förrättaren också anteckna tid och plats för vigseln samt parets fullständiga namn och hemvist.

När en underrättelse om vigseln sänds till Skatteverket ska förrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet. För varje år ska vigselförrättaren, före utgången av påföljande januari månad, ska sända in sitt protokoll till Länsstyrelsen.

Vigselprotokollet ska skickas in i original och ska alltså innehålla följande:

  • vad som har förekommit vid vigseln, 
  • tid och plats för vigseln,
  • parets fullständiga namn,
  • parets hemvist, samt
  • det datum då underrättelse sändes till Skatteverket.

Offentlighetsprincipen

Tänk på att när du skickar in handlingar till en myndighet så gäller den så kallade offentlighetsprincipen. Den regleras i grundlag och innebär att dina handlingar blir allmänna när de kommer in till Länsstyrelsen. Som huvudregel blir de även offentliga, vilket får till följd att om någon skulle vilja ta del av innehållet så har denne rätt till det.