Ersättning till vigselförrättare

En borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning med 110 kronor för varje vigsel som denne har förrättat. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första.

Ersättningen betalas ut av Länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren. För ersättning krävs alltså, utöver insändande av protokoll, även att en ansökan om ersättning/räkning sänds in till Länsstyrelsen. Utbetalning sker som huvudregel gemensamt för samtliga vigselförrättare en gång per år, och efter att tidsfristen för inlämnande av protokollen har förflutit.

Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och en vigselförrättare har alltså ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser som vigselförrättaren behöver göra inför vigseln tillhör uppdraget att förrätta vigsel. På motsvarande sätt tillhör efterarbetet uppdraget. Den tid som vigselförrättaren lägger ned på förberedelser och efterarbete utgör tidsspillan som man inte får ta ut ersättning för.

Reseersättning

Praxis genom åren har blivit att vigselförrättaren även har begärt reseersättning av brudparet om paret önskar att vigseln ska förrättas på annan plats än den som kommunen tillhandahåller. Denna typ av ersättning uppkommer till följd av direkta utgifter som vigselförrättaren får på grund av parets speciella önskemål. Sådana utgifter ersätts inte av staten. Detta kan lösas genom en överenskommelse med paret som ska vigas. Vigselförrättaren får däremot inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.