Medborgarskapsceremonier

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. De som blir svenska medborgare bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni som kommunerna ansvarar för att genomföra. Från och med 2015 är ceremonierna obligatoriska. Kommunerna ska minst en gång per år anordna dem för att fira nya svenskar och deras medborgarskap samt markera dess betydelse.

Länsstyrelsen har i uppdrag att informera Sveriges kommuner om hur medborgarceremonier kan genomföras, vad som gäller för ersättningen med mera.  

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

En ceremoni ska förmedla budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.  

Kommunerna har i övrigt frihet att själv bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden.  

Kommunernas ansvar

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. De som tidigare blivit inbjuden till att delta i en medborgarskapsceremoni behöver inte bjudas in igen.  

Uppgifter från folkbokföringen

Alla myndigheter i samhället har rätt att, mot avgift, få uppgifter från folkbokföringen genom Navet (Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället). Skatteverkets handläggningstid är cirka 14 dagar.

Finansiering

Kommunerna får ersättning från staten för de kostnader som uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka arbetskostnader för att förbereda och genomföra medborgarskapsceremonierna, kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare i kommunerna samt för att skicka ut inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten genom det generella statsbidraget till kommunerna. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per år för ändamålet. Summan varje kommun får genom denna fördelning är i förhållande till antalet kommuninvånare, det vill säga cirka 50 öre per person