Bostadsförsörjning och segregation

Tillgången till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett problem som återfinns i nästan alla kommuner. Samtidigt är skillnaden i människors livsvillkor stora och kopplade till var vi bor.

Städer med för stora skillnader i livsvillkor och uppväxtvillkor mellan olika grupper och stadsdelar leder till ökade spännigar i samhället och är inte hållbart i längden. Kunskapsspridning och kunskapsutbyte kring orsaker och verktyg för att förbättra situationen i särskilda stadsdelar är därför viktiga aspekter att ta hänsyn till vid planeringen och bedömningen av behovet av nya bostäder.

Under 2015 arbetar en projektgrupp vid Samhällsavdelningen med tre uppdrag från regeringen. Målet med uppdragen är att öka bostadsbyggandet generellt, få de allmännyttiga bostadsföretagen att utveckla sin sociala och allmännyttiga roll samt förbättra situationen i vissa stadsdelar.

Uppdragen har koppling till länsstyrelsens ordinarie arbete inom samhällsbyggande och sociala hållbarhetsfrågor. Genomförandet kommer att ske genom samråd och samverkan med kommuner, Västra Götalandsregionen, Boverket och andra aktörer.

Under året har följande aktiviteter genomförts:

  • Kartläggning och regional bedömning av bostadsbehovet i länet
  • Initiera erfarenhets- och kunskapsutbyte inom urban utveckling
  • Utveckla stöd till kommunerna i arbetet med att underlätta inträdet för resurssvaga män och kvinnor på bostadsmarknaden
  • Bostadskonferens
  • Samråd och dialog med länets samtliga kommuner 

 

Aktiviteterna har resulteraTill rapporten Bostadsbehov, planeringsläge, bostadsbyggande i Västra Götaland (pdf, ny flik)t i följande rapport 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilderna för att ta del av rapportern.