Urbant utvecklingsarbete

Regeringens satsning inom urban utveckling handlar om kunskapsbaserat och samordnat stöd för bättre utveckling i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.

Arbetsmarknadsdepartementet erbjöd i november 2011 de 30 kommuner i Sverige med flest invånare samt Trollhättan och Landskrona att ta del av ett kunskapsstöd och ett stöd till grundskolor. 23 kommuner anmälde sitt intresse. Därefter prövade Statistiska Centralbyrån (SCB) de stadsdelar som kommunerna angett gentemot följande kriterier:

  • Förvärvsfrekvens lägre än 52 procent
  • Långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent
  • Gymnasiebehörighet lägre än 70 procent

De kommunerna och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet i Västra Götalands län är: 

  • Borås–Hässleholmen  
  • Göteborg–Bergsjön, Hjällbo, Norra Biskopsgården, Gårdsten  
  • Trollhättan–Kronogården

Länsstyrelsens uppdrag handlar om att samla kommuner, statliga myndigheter, företrädare för civila samhället och andra relevanta aktörer för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Utbytet omfattar frågor om boendes delaktighet, förvärvsarbete, långvarigt försörjningsstöd, elevers behörighet till gymnasieskolan, trygghet samt bostadsförsörjning och fysisk planering. Länsstyrelsen ska också anlägga ett jämställdhetsperspektiv i arbetet.  

Arbetet som görs i nära samverkan med Boverket ska utgå från regionala utmaningar och framgångsfaktorer.

Kairos

KAIROS - Kunskap om och arbetssatt i rättvisa och socialt hållbara städer - är ett transdisciplinärt forskningsprojekt med fokus på hållbarhetens sociala dimension. Deltagare är Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen. Projektet löper fram till slutet av 2015 och är nära relaterat till uppdraget inom urban utveckling.

Utgångspunkten för projektet är det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid. De fördjupade inkomst- och hälsoklyftor som följer i samhällsomdaningens spår ställer nya krav på samhället. Projektets mål är att identifiera arbetssätt, förhållningssätt och åtgärder som främjar en mer jämlik och rättvis – och därigenom mer socialt hållbar - utveckling.

 

 

 

Till dokumentation från det nationella kunskapsseminariet Kunskap för urban utveckling