Kunskap för urban utveckling

Kunskapsdag för urban utveckling

Länsstyrelserna, Boverket och Mistra Urban Futures anordnade nyligen tre nationella kunskapsseminarier om hållbar stadsutveckling i Göteborg, Stockholm och Landskrona.

Syftet med dagarna var att skapa en dialog mellan forskare och praktiker om vad som krävs för en socialt hållbar stadsutveckling. Den forskning och de satsningar som presenterades var:

Dela(d) stad
Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för rummets betydelse i segregationsfrågan liksom hur stadsbyggandet kan spela en positiv roll i sammanhanget. I projektet prövas och utvärderas metoder och förhållningssätt i några stadsdelar som omfattas av ”Urban Utveckling”. Powerpoint

 

Mörkade platser - stigmatisering och ryktesspridning i urbana utvecklingsområden
Berättelser om ”förorten” återskapar platserna som annorlunda och problematiska, bortom det flöde av människor som passerar genom dem. Bilderna reproduceras i olika sammanhang, främst utanför de områden som de berör, men de påverkar boende och verksamma i negativ riktning. Projektet tar upp olika strategier som kan användas för att bemöta territoriell stigmatisering. Powerpoint 

 

KAIROS - Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer
Utgångspunkten för projekt KAIROS är hur globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid och ställer nya krav på delaktighet och medskapande. På seminarierna låg fokus i presentationen på behovet av en ny samhällsstyrning och en mer medskapande ledning inom offentlig sektor. Powerpoint

 

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling
Under 2015 har Stockholm, Göteborg och Malmö samlats kring en gemensam beskrivning av utmaningar och kunskapsbehov inom stadsutveckling. Syftet är att stödja och stärka städernas dialog med nationella och regionala forskningsaktörer, så som myndigheter, forskningsfinansiärer, universitet, högskolor och institut. Kunskapsagendan ska ligga till grund för forskningspolitiska inspel och främja gemensamma satsningar och prioriteringar mellan städerna. Powerpoint

 

Övriga presentationer
Näringsdepartementet presenterade under seminariet regeringens planer inom hållbar stadsutveckling. Det gjorde också kommunerna Göteborg, Stockholm och Landskrona.    
Näringsdepartementets Powerpoint

 Filmer

På seminarierna i Stockholm och Landskrona deltog ungdomar som under handledning av den ideella organisationen Demokrativerkstan Ungt bestämmande sammanställt materialet till tre konferensfilmer.
Nu finns konferensfilmerna tillgängliga digitalt: