Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en
förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning
från bostadsmarknaden är problem som finns i nästan alla
kommuner.

Regeringen har för 2015 gett Länsstyrelserna ett nytt uppdrag som sätter fokus på inträdet på bostadsmarknaden. Uppdraget omfattar i korthet att länsstyrelserna ska stödja kommunerna med att:

  • Underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden
  • Motverka hemlöshet
  • Förebygga avhysningar

Till rapporten Ägardirektiv till allmän nyttaSärskilt fokus ligger på familjer med barn. Länsstyrelserna ska även betona de kommunala bostadsföretagens sociala och allmännyttiga roll. I november publicerade Länsstyrelserna gemensamt rapporten Ägardirektiv till allmän nytta – Kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen. En slutrapport för hela uppdraget lämnas till regeringen i början av 2016.

 

 

Länsstyrelserna har sedan 2012 arbetet med att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet. Uppdraget genomfördes som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av bostadsförsörjningen. En slutrapport togs fram som redovisar hur länsstyrelserna har genomfört uppdraget.

Till slutrapporten Hemlöshet - en fråga om bostäder (pdf, ny flik)Rapporten är också ett kunskapsunderlag då den beskriver de utmaningar kommunerna står inför och vilka verktyg och metoder kommunerna kan använda. Den rymmer även ett flertal goda exempel från olika delar av landet. Ta del av rapporten: Hemlöshet - en fråga om bostäder.

 

 

Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2015

En sammanställning och analys av läget på bostadsmarknaden i Västra Götalands län, nedbrutet i delregioner. Rapporten behandlar bostadsmarknadsläget, bostadsplanering/byggande.

Läs bostadsmarknadsanalysen.