Skyddet mot diskriminering

Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan och att behandlingen har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier. Skyddet mot diskriminering är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.

Om du anser dig diskriminerad utifrån diskrimineringsgrunderna kan detta anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO).