Barns rättigheter, barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser

Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda enligt de principer som står i konventionen.
Foto: Amelie Wintzell

Det är staten som, genom regeringen, har det yttersta ansvaret för att Sverige uppfyller förpliktelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär att hela den statliga förvaltningen inklusive alla myndigheter har ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs. 

Barnkonventionens artiklar gäller alla frågor och verksamheter som på något sätt kan beröra barns villkor och livsmiljö. Det handlar alltså inte bara om skola, barnomsorg och andra traditionella ”barnverksamheter”. 

Fyra grundprinciper i barnkonventionen:

  • Inget barn får diskrimineras
  • Barnets bästa gäller alltid
  • Rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Alla barn har rätt att komma till tals

Här kan du läsa mer om Barnkonventionen

Länsstyrelsens uppdrag - Länsstyrelseinstruktionen 5 §, punkt 3 

Länsstyrelsen ska vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.