Utvecklad förmåga till flexibel ledning, informationsdelning och samlad lägesbild

Länsstyrelsen ska under 2015-2018 utveckla arbetssätt, inriktning och rutiner för hur länets aktörer delar information och sammanställer och upprätthåller en samlad lägesbild före och under en samhällsstörning. Projektet tittar bland annat på användningen av tekniska system för informationsdelning som WIS och Rakel.

Vid en samhällsstörning är det viktigt att berörda aktörer delar information om det som har inträffat. När detta sker på ett effektivt och genomtänkt sätt blir det lättare att få ett grepp om händelsen och vad som behöver göras. Särskilt viktiga aspekter av den information som finns om händelsen sammanställs till en lägesbild.

Arbetet med lägesbilder innebär att en aktör, ensam eller tillsammans med andra, systematiskt följer, beskriver och analyserar händelseutvecklingen. Syftet är att underlätta bedömningen av händelsen och dess konsekvenser för att sedan kunna fatta välgrundade beslut och vidta lämpliga åtgärder, enskilt eller tillsammans med andra aktörer.

Gemensam inriktning för informationsdelning och lägesbild
Projektet ska utveckla de regionala aktörernas förmåga att dela information med hjälp av olika tekniska system, till exempel samverkanskonferenser via telefon, Rakel och WIS. Vi ska också skapa förutsättningar att flytta samhällsviktig ledningsförmåga mellan aktörer.

Målet är att länets aktörer ska vara tekniskt samordnade och att det finns en gemensam inriktning och rutiner för hur vi delar information och sammanställer och upprätthåller en samlad lägesbild, inför och vid en samhällsstörning.

Arbetet tar avstamp i det förhållningssätt och arbetssätt som beskrivs i "Gemensamma grunder för samverkan och ledning", MSB 2014.

Projektet genomförs 2015-2018 som en del av Länsstyrelsens fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap i länet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar satsningen.