Regional utbildnings- och övningsinriktning 

Det genomförs många övningar i länet och initiativ till övningar kommer från flera olika aktörer. Men det saknas ett långsiktigt gemensamt tänkt kring vilka förmågar som ska övas, vilka som ska övas och hur resultatet ska tas omhand. Därför kommer vi i det här projektet att ta fram en utbildnings- och övningsinriktning för Västra Götalands län.

Genom att beskriva vilka förmågor vi som län ska öva den närmaste mandatperioden är målet att övningsinriktningen ska fungera som ett stöd och ett planeringsunderlag för alla aktörer som ingår i övningsverksamheten.

Steg två är att ta fram en utbildnings- och övningsplan i form av en öppen kalender i WIS som blir synlig för länets aktörer, för att möjliggöra samordning. Det övergripande målet är att främja deltagande i samverkansövningar och att helhetsbilden av övningsverksamheten blir tydlig och konkret.

Länets inriktning och plan ska ta hänsyn till kraven i MSB:s övningsinriktning och i kommunöverenskommelsen. Vi kommer också att tillgodose behovet av samverkan med grannlandet Norge och med angränsande län, däribland kärnkraftslänet Halland. Projektet är en del av Länsstyrelsens fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap i länet. Arbetet pågår 2015-2018 och finansieras med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).