Fyraårig satsning utvecklar krisberedskapen i Västra Götaland

Länsstyrelsen genomför en större satsning för att stärka och utveckla krisberedskapen i länet.  Tillsammans med berörda aktörer ska vi utveckla strategier, riktlinjer och metoder som underlättar samverkan och samordning i arbetet före, under och efter en samhällsstörning. Satsningen genomförs 2015-2018 och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

​Under de senaste åren har kommuner och Länsstyrelsen stärkt sin förmåga att klara det geografiska områdesansvaret på lokal respektive regional nivå. Flera delregionala och lokala krishanteringsråd har etablerats och 2014 bildades ett regionalt råd för samhällsskydd och beredskap. Det regionala rådet består av representanter på ledningsnivå från ett urval av länets kommuner, räddningstjänster och regionala myndigheter. 

Sex utvecklingsprojekt

Även om länet som helhet har en god förmåga, finns det områden där vi kan bli bättre.  Vi har ringat in sex utvecklingsområden och utifrån dessa format sex projekt som vi driver inom ramen för den fyraåriga satsningen:

Vi fokuserar särskilt på att stödja kommunerna i deras åtaganden enligt kommunöverenskommelsen, som reglerar kommunernas ersättning för uppgifter enligt Lagen om extraordinära händelser. Ett viktigt syfte är också att bidra till möten, diskussioner och samsyn över organisationsgränser och stärka de värdefulla nätverk som byggts upp mellan aktörer i länet.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB 2014) är en viktig utgångspunkt i arbetet.

Satsningen genomförs 2015-2018, vilket hänger samman med den politiska mandatperioden. Under innevarande mandatperiod ska kommunerna uppdatera sina risk- och sårbarhetsanalyser samt revidera rutiner och planer.

 

 

 Content Editor