CBRNE, hantering och samverkan kring farliga ämnen

CBRNE är den engelska förkortningen för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Det projekt Länsstyrelsen driver ska stärka samverkan och öka kunskapen vid räddningsinsatser i händelser som involverar farliga ämnen. Det sker genom gemensamma utbildningar och övningar för personal från kommunal räddningstjänst, polis och prehospital sjukvård.

​Utbildningarna och övningarna sker på två nivåer. Den första nivån är den så kallade First Responder-utbildningen. Den vänder sig till personal som kommer först fram vid en insats. Den andra utbildningsnivån handlar om samverkan vid CBRNE-händelser. Den vänder sig till de ledningsnivåer som gemensamt drar igång ledningsarbete vid en insats. Utbildningsdagen genomförs i form av en samverkansövning som bygger på scenarioträning.

Operativt ledningsforum

Sedan ett par år tillbaka finns ett forum för samverkan för högre ledningsnivåer, kallat Operativt ledningsforum. Syftet med forumet är att utveckla och stärka samarbetet mellan de operativa cheferna inom ambulanssjukvården för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Räddningstjänsten Storgöteborg och Polisområde Storgöteborg (Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda). Detta gör vi genom att ordna gemensamma möten och aktiviteter.

Förutom att utveckla den gemensamma förmågan att hantera CBRNE-händelser bidrar utbildningarna och övningarna också till att förbättra det gemensamma agerandet vid alla typer av insatser, till exempel trafikolyckor och bränder.

Att det finns instruktörer och deltagare från samtliga aktörer är en förutsättning för att kunna genomföra och planera dessa övningar och utbildningar. Något som i sin tur kräver att aktörerna prioriterar denna verksamhet. Projektet ersätter arbetstid för instruktörer och övriga utbildningskostnader.

Projektet är en del Länsstyrelsens fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap i länet som genomförs 2015-2018. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar satsningen.