Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland

Vid samhällsstörningar behöver ansvariga aktörer samverka och samordna sin kommunikation. Länsstyrelsen har tillsammans med länets krisinformationsråd tagit fram ett inriktningsdokument som beskriver samverkan i kommunikationsarbetet vid större krishändelser i länet. Utvecklingen av länets kriskommunikationssamverkan fortsätter i ett projekt under perioden 2015 till 2018.
Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland

​ 

Följ proj​ektarbetet

Inriktningsdokumentet har tagits fram tillsammans med länets krisinformationsråd. Vi har också involverat kommunikationsansvariga vid länets kommuner, Västra Götalandsregionen, Polismyndigheten region väst, Trafikverket region väst och Försvarsmakten. Genom arbetet med projektet har vi också ökat kunskapen om varandras roller och ansvar vid krishändelser och om gemensamma verktyg och kanaler. Det övergripande målet har varit att allmänhet och media ska mötas av samordnade budskap från samhället när krisen väl inträffar.

Läs inriktningsdokumentet ”Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län – inriktning och rutiner”

Fortsatt utveckling 2015-2018

Tillsammans med länets krisinformationsråd fortsätter Länsstyrelsen arbetet med att utveckla länets kriskommunikationssamverkan. Vi ska bland annat arbeta vidare med förankring och övning av inriktningen och rutinerna för kommunikationssamverkan. Vi ska också utveckla former för resurssamverkan mellan länets kommunikatörer och utveckla samverkan mellan offentliga och andra aktörer i länet i frågor som rör kriskommunikation. Projektet genomförs i samverkan med länets krisinformationsråd.

Projektägare: Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen
Referensgrupp: Länets krisinformationsråd

Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap hålls informerade om projektets aktiviteter och resultat under hela projektperioden.

Projektet är en del av en större​ satsning som Länsstyrelsen genomför för att stärka länets krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar projektet som pågår från hösten 2015 till hösten 2018.

 Innehållsredigeraren