Aktuellt i projektet

Här kan du följa arbetet i projekt Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland.
Människor på möte

Årets sista kvartalsövning

4 december 2017

Den 4 december körde vi årets sista kvartalsövning. Scenariot var skyfall som skapade problem med dricksvattnet i stora delar av Skaraborg. 49 kommuner, Västra Götalandsregionen och flera myndigheter övade samverkan med hjälp av radiokommunikationssystemet Rakel och informationsdelningssystemet WIS. Vi genomförde också ett möte för kommunikatörer i Skaraborg för att samordna budskap och rekommendationer till allmänheten. Detta moment av övningen gav oss möjlighet att träna på rutinerna i länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan.

Länsstyrelsens kommunikationsenhet håller möte med kommunikatörerna om budskap och rekommendationer till allmänheten.

Krisinformationsråd och workshop om alternativa kanaler för kriskommunikation

 22 november 2017

Den 22 november träffades länets krisinformationsråd. En stor del av mötet ägnade vi åt en workshop kring kanaler för kommunikation då de ordinarie kanalerna inte fungerar eller inte räcker till. Till exempel i situationer med el-/teleavbrott eller när vi behöver kommunicera med grupper som av olika anledningar har svårt att tillgodogöra sig information via våra vanliga kanaler.

Temat kändes extra aktuellt en dag som denna då ett kraftigt snöfall dragit in över stora delar av länet.

Workshopövningen leddes av Mia Dahlström, konsult på Dahrmia, som stöttar oss i att ta fram en vägledning på temat kriskommunikation i alternativa kanaler.

Krisinformationsrådet fick komma med inspel kring vilka alternativa kanaler som kan vara möjliga att använda i olika situationer. Vi fick också lista goda exempel då ordinarie kanaler har ersatts eller kompletterats med andra kanaler för att nå ut till drabbade och allmänheten.

I arbetet med att ta fram vägledningen kommer vi också att använda oss av fokusgrupper där representanter för allmänheten ger oss inspel kring vilka kanaler de ser som naturliga att använda för att del av information vid en samhällskris.

Västra Götalandsregionens nya kriskommunikationsplan
Niclas Samsioe, kommunikatör på regionkansliet, berättade om Västra Götalandsregionens nya kriskommunikationsplan. Länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan och Gemensamma grunder har varit några av utgångspunkterna i arbetet med planen.

Planen fokuserar mycket på samverkan. Centralt ska kommunikatörerna kunna säkerställa uthållighet i hela organisationen. Kommunikatör i beredskap (KiB) kan stötta i väntan på att ordinarie kommunikatör är på plats.

En grundtanke är också att likartade verksamheter bör söka samverkan med varandra. Till exempel har sjukvårdens kommunikatörer lättare att hoppa in i motsvarande verksamhet på annat håll i organisationen.

Planen håller på att förankras internt. Regionen kör också övningar som en del av implementeringen. Man har tagit fram konceptövningar som dels består av utbildning i hur man arbetar i en krissituation, dels testar kriskommunikationsplanen utifrån ett scenario för att hitta eventuella luckor i planen. Syftet är att testa såväl planen som den lokala förmågan.

Den gemensamma kriskommunikationsplanen ska kompletteras med lokala kriskommunikationsplaner som tas fram av respektive förvaltning. Varje förvaltning ska också ha en funktion för kommunikation i kris.

SÄPO pratade informationspåverkan på höstens första krisinformationsråd

19 oktober 2017

Den 19 oktober var det dags för höstens första möte med Krisinformationsrådet. Till mötet hade vi också bjudit in kommunikationsstrategerna i länets resurspool VG Stab.

I inledningen av dagen höll Jane Strömberg, polisinspektör på Säkerhetspolisen region Väst, en intressant föreläsning på temat informationspåverkan. Hon inledde med att prata om rysk icke linjär krigföring, ett begrepp som direktöversatts från ryskan. Det handlar om hybridkrigföring i gråzonen mellan krig och fred. En ständigt pågående konflikt, utan tydlig början eller slut.

Möte med krisinformationsrådet

Informationspåverkan är ett medel för att till exempel skapa splittring, misstro och osäkerhet hos befolkningen i ett land. Det kan handla om att sprida falska fakta, påverka journalister att skriva i en viss riktning, falska konton på sociala medier och nättroll. Jane menar att det är viktigt att ge människor kunskap och verktyg för att kunna göra en källkritisk bedömning av det informationsflöde vi utsätts för. 

Jane talade också om hur viktigt det är att vi som arbetar på kommuner och myndigheter är observanta på om vi själva utsätts för påverkan, eller misstänker att någon använder oss för att försöka komma åt viktig information. Jane vill att vi tar kontakt med Säkerhetspolisen om vi har sådana misstankar, även om det bara handlar om en vag misstanke.

Vi kom också in på frågan om huruvida kommuners och myndigheters uppdrag att vara öppna och transparenta krockar med behovet av att skydda viss information. Här menade Jane att det är viktigt att göra en säkerhetsskyddsanalys. Vad finns i kommunen som är skyddsvärt utifrån ett säkerhetsperspektiv? Det får sedan vara ledstjärnan i hur och var vi informerar om våra verksamheter.

Under dagen fick vi också information om Länsstyrelsens arbete med ett aktörsgemensamt ramverk för krissamverkan, där vår inriktning för kriskommunikationssamverkan kommer att bli en del. Henrik Dahlberg, pressansvarig i Göteborgs Stad presenterade en ny handbok om kriskommunikation som riktar sig till stadens förvaltningar och bolag. Han visade också en film om stadens kriskommunikation.  

Tomas Zeljko, en av kommunikationsstrategerna i VG StabUnder eftermiddagen pratade vi erfarenheter från övning RIS, då fem kommunikationsstrateger från VG Stab var utlånade för att stärka upp krisledningsstaberna hos de övande kommunerna.

Länsstyrelsen passade på att dela ut "akutväskor" till VG stabarna med saker som är bra att ha med när man åker ut på ett uppdrag.


 

 

 

 

Tomas Zeljko, en av kommunikationsstrategerna i VG Stab, med sin "akutväska".

Dagen avslutades med att vi pratade om hur vi ska lägga upp arbetet med att ta fram en vägledning kring kriskommunikation när de vanliga kanalerna inte räcker till. Till exempel i lägen utan el och telefoni. Arbetet blir ett nytt delprojekt inom projektet "Kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland". Mia Dahlström, konsult på Dahrmia, kommer att leda arbetet på uppdrag av Länsstyrelsen och i samverkan med Krisinformationsrådet. 

Satsning för stärkt krisberedskap – delrapport 2017

7 juni 2017

Idag presenterar vi en andra delrapport med resultat och aktiviteter från vår fyraåriga satsning på stärkt krisberedskap i länet, där vårt kriskommunikationsprojekt ingår som en del.

– Vi kan konstatera att satsningen har burit frukt, säger Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör på Länsstyrelsen.

Ett av resultaten som lyfts fram i rapporten är att vi har förstärkt den länsgemensamma resurspoolen VG Stab med tiotalet rutinerade kommunikationsstrateger. I kriskommunikationsprojektets regi har de fått utbildning i stabsmetodik och deltagit i övning RIS för att pröva att gå in och stödja krisledningsstaben hos en kommun.

Här kan du läsa en nyhet om rapporten. Här kan du hämta hela rapporten.

 

Sveriges Radios trafikredaktioner besökte Krisinformationsrådet

11 maj 2017

Den 11 maj gästades Krisinformationsrådets möte av Sveriges Radios trafikredaktioner. Vi pratade om hur vi kan samarbeta före och under en samhällsstörning, ett led i vårt utvecklingsarbete där vi arbetar för att utveckla nätverk och kontakter för att stärka kriskommunikationssamverkan i länet. Radion är en av våra allra viktigaste kanaler i krisen, särskilt i lägen då el, telefoni och internet inte fungerar. Sveriges Radio är ju också kanalen som ansvarar för att förmedla Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Två trafikredaktioner bevakar vårt län: Trafikredaktionen i Jönköping (sänder i SR Skaraborg, Sjuhärad och Väst) och Trafikredaktionen i Göteborg (sänder i SR Göteborg).

marias-krisblogg.jpg Foto: Johan Wiberg, trafikreporter vid Sveriges Radio i Jönköping, informerade bland annat om VMA. 

Några medskick från trafikredaktionerna till oss kommunikatörer i länet:

 • Kom ihåg att trafikredaktionen har ett bredare uppdrag än trafikinformation – vi kan informera om alla typer av samhällsstörningar. 
 • Ge oss hellre för mycket än för lite information. Vi sållar. Var aktiva med att kontakta oss, vi har inte möjlighet att bevaka alla era kanaler.
 • Ge oss gärna information om planerade händelser så kan vi bidra till att skapa beredskap hos allmänheten.

Vid rådets möte fortsatte vi också diskussionen om regionalt utbildningskoncept inom kriskommunikation. Vi tänker oss två utbildningsmoduler: en grundkurs i kriskommunikation, med avstamp i MSB:s grundutbildning, och en fördjupningskurs som vänder sig till rutinerade kommunikationschefer/-strateger. Länsstyrelsen, med stöd av vår konsult Mia Dahlström, tar kontakt med MSB för att rigga ett upplägg för grundkursen. Målet är att vi ska kunna genomföra grundkursen i januari 2018.

Vid mötet gavs också information om övning Aurora 17 och Göteborgs Stads kommunikation i kris och vid samhällsoro. Mia Dahlström drog lite erfarenheter från övning RIS, där fem kommunikationsstrateger från resurspoolen VG Stab deltog som stöd i krisledningsstaberna i Åmåls, Bengtsfors och Melleruds kommuner.

VG Stabare laddar upp för övning RIS

20 april 2017

Mötessal med människorI länets resurspool VG Stab finns tiotalet kommunikationsstrateger som kan stödja krisledningsstaben hos en kommun vid utdragna händelser, då de egna kommunikatörsresurserna inte räcker till. Under hösten utbildades de för sitt uppdrag och nu i vår, närmare bestämt den 26 april, är det dags att för första gången pröva resursstödet.

Det sker inom ramen för övning  RIS 2017 som är en regional samverkansövning under ledning av Länsstyrelsen i Värmlands län. Scenariot är höga flöden som leder till översvämningar och omfattande samhällsstörningar i Värmlands län och i området runt Upperudsälven i Dalsland. Från Västra Götaland deltar Bengtsfors, Åmåls och Melleruds kommuner. Under övningen kommer kommunerna att få stöd av kommunikationsstrateger från VG Stab som stärker upp på plats ute hos kommunerna under senare delen av övningsdagen.

Mötessal med människorChristofer Thorén, Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap gick igenom WIS, ett av de verktyg för informationsdelning som kommer att användas under övningen.

Den 20 april samlades de fem VG Stabarna på Länsstyrelsen för att få en genomgång av övningsupplägget och de tekniska verktyg som användas under övningen. Gänget består av Karin Dickens, Ale kommun, Louise Utter, Migrationsverket, Maria Wernstål, Västra Götalandsregionen, Tomas Zeljko, Västra Götalandsregionen och Annica Snäll, Göteborgs Stad.

Delregional träff i Sjuhärad med gästföreläsning av Radio Sjuhärad

23 mars 2017
Den 23 mars avslutade vi vårens delregionala turné med ett besök i Borås och träff med kommunikatörerna i Sjuhärad. Länsstyrelsen inledde med aktuell information och ett medskick om att uppmärksamma den nationella krisberedskapsveckan den 8-14 maj. Under dagen fick deltagarna också genomföra en övning utifrån ett scenario med en omfattande skogsbrand. Fokus låg på att ringa in det kommunikativa läget och komma fram till en gemensam inriktning och gemensamma budskap till drabbade, allmänhet och media.

Dagens särskilt inbjudna gäst var Lovisa Vasell, kanalchef på Sveriges Radio Sjuhärad. Hon berättade utmaningarna som redaktionen ställdes inför när Häglaredsmasten slogs ut förra våren. Mer om detta hittar du längre ned i texten.

Mötessal med människor

Kriskommunikationsarbete i delregionen

Deltagarna lyfte exempel på kriskommunikationsarbete i de egna organisationerna. Svenljunga och Bollebygds kommuner har tagit fram rutiner för kriskommunikation utifrån länets gemensamma inriktning. Kommunerna har också haft en gemensam utbildning och övning kring detta. Under våren fortsätter man med gemensamma övningar mellan kommunikatörer och säkerhetssamordnare. 

Under en och samma dag i slutet av november mottog kommunhuset i Svenljunga, Borås tingsrätt och polishuset i Borås brev med pulver i. Det visade sig senare att innehållet var ofarligt, men händelsen innebar ett intensivt arbete hos alla inblandade. Man fick också hantera ett stort medietryck. Händelsen blev en nyttig övning i samverkan. Slutsatsen är att det finns en del kvar att slipa på, inte minst när det gäller samordning av budskap och kommunikationsåtgärder.    

Tranemo kommun berättade att man vid en omfattande brand valde att samordna all kommunikation kring händelsen, utifrån sitt geografiska områdesansvar. Det betydde att kommunikationsansvarig på kommunen även kanaliserade information från polis och räddningstjänst. Detta fungerade väl och uppskattades av berörda aktörer. 

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) går ofta upp i stabsläge vid olika händelser. Vid sådana tillfällen krävs samverkan med andra aktörers kommunikationsansvariga. Att ha nätverk och kontaktvägar på plats i vardagen underlättar. Här ser SÄS att man har lite att jobba på. Länsstyrelsen flikade in att den trygga vägen mellan organisationer i ett skarpt läge är den ordinarie larmvägen via tjänsteman i beredskap eller motsvarande ingång. De kan i sin tur koppla ihop organisationernas kommunikationsansvariga.

På träffen i Borås deltog även säkerhetssamordnare från Svenljunga och Tranemo kommuner samt Torbjörn Selin, som har en samordnande roll för säkerhetssamordnarna vid de sex kommunerna inom Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF). Torbjörn berättade att säkerhetssamordnarna vill samordna sig med och involvera kommunikatörerna på ett tydligare sätt. Till hösten planeras därför en gemensam aktivitet mellan kommunikatörer och säkerhetssamordnare. Säkerhetssamordnarna vill involvera kommunikatörerna i planeringen och få inspel kring lämpligt tema för dagen.

Samverkan kring kommunikationsresurser

Mia Dahlström, Combitech, berättade att det nu går att avropa kommunikationsstrategiskt stöd via den länsgemensamma resurspoolen VG Stab. Önskemål om stöd lyfts via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap.

Mötessal med människor

Marie Ingvarsson, kommunikationschef i Borås Stad, lyfte frågan om en närmare samverkan inom delregionen i kriskommunikationsfrågor. Sjuhärad har sedan flera år ett samverkansavtal som reglerar hur kommunerna kan stödja varandra med kommunikationsresurser i krislägen. Avtalet har aldrig prövats i skarpt läge. Deltagarna såg positivt på att frågan väcks till liv igen och att kriskommunikation kan bli en bland flera frågor som diskuteras på de regelbundna kommunikatörsträffarna i delregionen. Nästa träff sker i Ulricehamn och då fortsätter diskussionen om hur man får till en bra kriskommunikationssamverkan i vardag och kris.

Så påverkades P4 Sjuhärad när Häglaredsmasten slogs ut

Lovisa Vasell, kanalchef på Sveriges Radio Sjuhärad, höll en uppskattad presentation om hur radion agerade när Häglaredsmasten slogs ut förra våren.

Sent på kvällen den 15 maj 2016 ställdes Lovisa och kollegorna inför det värsta som kan hända en radioredaktion – det blev helt tyst i etern. Människor började ringa in med rapporter om att Häglaredsmasten hade rasat. Efter lite efterforskningar kunde redaktionen konstatera att så var fallet. Masthaveriet innebar också att de flesta tv-kanalerna slocknade i Sjuhärad. Detta blev startskottet på några hektiska dygn, där fokus låg på att nå ut till lyssnarna igen.

Kvinna står lutad mot ett bord och pratar

Att radio Sjuhärad har en stor plats i Sjuhäradsbornas vardag blev tydligt. 
– Vi fick många samtal från oroliga och ledsna människor som inte kunde vakna till den vanliga radiostationen, sa Lovisa.

Redan kl 06.00 på morgonen den 16 maj var P4 Sjuhärads sändningar igång via webben och SR Play. I vanliga fall lyssnar de flesta via FM-nätet. Nu ökade webblyssnandet med 220 procent. Under de kommande dagarna sände andra P4-stationer, först radio Göteborg, därefter radio Skaraborg, via en reservmast över 102,9 Mhz, som är Sjuhärads ordinarie frekvens. De lokala Sjuhäradssändningarna fortsatte via webben och SR Play.

Stort medietryck
Utöver jobbet med att nå ut till lyssnarna igen fick Lovisa och kollegorna hantera ett stort tryck från andra medier som ville veta mer om händelsen. Även hos allmänheten fanns många frågor kring det inträffade. En medarbetare på Sjuhäradsredaktionen körde liverapportering via en chatt och svarade på frågor efter bästa förmåga. Många spekulerade i orsakerna bakom haveriet. Kunde det vara en attack från Ryssland eller annan främmande makt? Under eftermiddagen den 16 maj bekräftade polisen att det rörde sig om ett sabotage, men till dags dato är mycket fortfarande höljt i dunkel. Polisen har inga som är misstänkta för mastsabotaget.  

Beredskapskanal
P4 är en beredskapskanal som kommuner, räddningstjänster och andra är beroende av, inte minst för att kunna nå ut med Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Under mastbrottet kunde i princip alla hushåll i Sjuhäradsområdet få in en annan P4-station. Dessutom har Sveriges Radio ett säkerhetssystem som gör att en annan P4-kanal automatiskt går in via så kallad relämatning om det uppstår ett lokalt sändningsavbrott. Ett VMA hade alltså kunnat nå de allra flesta, även om Sjuhäradssändaren låg nere.

I rollen som kanalchef tog Lovisa kontakt med kommunernas säkerhetssamordnare, räddningstjänster och andra för att informera om läget.  

Tydligare rutiner för samsändningar
En lärdom från masthändelsen är att det behövs tydligare rutiner för samsändning med andra stationer. Nu löste det sig genom gott samarbete, men Lovisa menar att det finns en del att skruva på för att det ska gå ännu smidigare. 

Den intensiva fasen av masthändelsen varade några veckor.
– Men fortfarande, snart ett år senare, lever vi på redaktionen med det här, avslutade Lovisa.

En ny Häglaredsmast är snart färdigbyggd och ska ersätta den reservsändare som varit igång sedan mastbrottet. Terracom, som ansvarar för radio- och tv-masterna i Sverige, räknar med att den nya masten ska kopplas på under våren 2017. Först då är Lovisa och kollegorna på P4 Sjuhärad tillbaka i ett normalläge igen.

Träffen i Sjuhärad var den sista av vårens fyra delregionala träffar. Här nedan kan du läsa om träffarna i Fyrbodal 2 februari, Skaraborg 8 mars och Göteborgsregionen 16 mars.   

Delregional träff i Göteborgsregionen med besök av professor Ann Enander

16 mars 2017
Presentation av Ann Enander

Den 16 mars samlades kommunikatörer från kommuner i Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen och statliga myndigheter för att prata kriskommunikation och samverkan. Det var den tredje av vårens fyra delregionala träffar. Länsstyrelsen inledde med aktuell information och passade på att tipsa om den nationella krisberedskapsveckan som går av stapeln 8-14 maj. Under eftermiddagen gästades vi av professor Ann Enander som forskar inom kris- och riskpsykologi vid Försvarshögskolan. Hon höll en mycket uppskattad föreläsning om hur människor agerar och reagerar i kris. Mer om dagen och om Ann Enanders föredrag hittar du här nedan.

Försvarsmaktsövningen Aurora
Presentation av försvarsmaktsövningen Aurora

Ulrika Roos, informationschef på Försvarsmakten i Göteborg, informerade om Aurora 17 – en stor försvarsmaktsövning som går av stapeln i september i år.

Grundstött fartyg i Göta älv
Ellinor Östlund, kommunikationschef i Lilla Edets kommun, berättade om den pågående bärgningsinsatsen av fartyget Sternö som grundstötte i Göta älv den 24 februari. Många aktörer är inkopplade i händelsen – kommuner, räddningstjänster, statliga myndigheter och privata företag. Att få till en samverkan mellan alla är en utmaning. Än mer utmanande blev det när ytterligare ett fartyg gick på grund i älven, precis på gränsen till Lilla Edets kommun, vilket satte igång ytterligare en bärgningsoperation.

En liten kommun i en långdragen händelse blir snabbt tunn på resurser. Därför tog Lilla Edet tacksamt emot erbjudandet om kommunikationsstöd från Karin Dickens, kommunikationsstrateg i grannkommunen Ale. Karin, som fungerat som bollplank och back up.

Lokal krissamverkan i Alingsås kommun
Malin Helltén, kommunikations- och marknadschef i Alingsås kommun, berättade att kommunen, tillsammans med lokala samverkansparter som polis och sjukvård, utvecklar en modell för lokal samverkan vid samhällsstörningar. I arbetet försöker man att omsätta länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan till den lokala nivån.

Hur människor reagerar och agerar vid kris
Professor Ann Enander forskar inom kris- och riskpsykologi vid Försvarshögskolan. Genom åren har Ann studerat många olika krishändelser, bland annat Estoniaolyckan, Tsunamin, stormen Gudrun, och skogsbranden i Västmanland. Hur vi människor reagerar och agerar beror bland annat på hur vi kan förstå och förklara det som har inträffat, vilka erfarenheter vi har med oss i bagaget och vilken grad av kontroll vi upplever i situationen.

  - Den som ska hantera en händelse måste pejla av hur människor känner och tänker inför det inträffade. Risken är annars att man tappar det mänskliga perspektivet. Där har ni kommunikatörer en viktig roll att fylla, sa hon.

Kriskommunikation ska bidra till att minska oklarheterna kring det som har hänt och ge individen en ökad upplevelse av kontroll, så att man kan förstå och agera i situationen.
Ann Enander pratar om hur människor reagerar och agerar vid kris

Ann talade mycket om "sense making", ett begrepp som är svårt att översätta till svenska. Det handlar om att skapa ett sammanhang kring det inträffade – att förstå vad vi står inför, vad det betyder och vad som är viktigt i just den här situationen. Med detta som grund ska vi kommunikatörer försöka beskriva och förklara det inträffade.

- Det första man säger är så viktigt, menade Ann.

Hon exemplifierade med hur Hans Kristian Amundsen, statssekreterare och pressansvarig till Jens Stoltenberg, fick uppdraget att skriva utkastet till det tal som den norske statsministern höll till folket efter attentaten i Oslo och på Utöya 2011. Talet präglades av sammanhållning, öppenhet och värdighet. Något som fick stor betydelse för den fortsatta hanteringen och bearbetningen av händelsen. 

I katastroffilmer framställs det ofta som att människor flyr hals över huvud i krissituationer. Det är en felaktig bild, enligt Ann. Snarare kan det dröja innan vi reagerar. Vid attacken mot World Trade Center dröjde det i snitt sex minuter innan folk börjad utrymma bygganden. Istället för att direkt bege sig mot utgången, var det många som dröjde sig kvar, stängde av datorerna och låste dörren.

- Vi måste skilja mellan panik, som är ett irrationellt beteende, och rädsla. Rädsla kan vara bra i en krissituation, den hjälper oss att agera.

Genom att träna oss på att tolka olika situationer och öva på exempelvis utrymning blir vi människor bättre rustade och kan agera snabbare och mer korrekt när något inträffar.

Efter Anns uppskattade föreläsning fick vi omsätta några av hennes medskick i en gruppdiskussion utifrån ett scenario med en omfattande skogsbrand som sprider sig till ett stort internationellt scoutläger. Under ledning av Mia Dahlström, Combitech, fick vi analysera kommunikationsläget, hur vi tillsammans bör inrikta kommunikationsarbetet och vilka gemensamma budskap som är viktiga att förmedla från alla inblandade aktörer.

Bild på deltagarna vid den delregionala träffen 

Andra informations- och diskussionspunkter under dagen:

 • VG Stab, en länsgemensam resurspool som kompletterats med tiotalet kommunikationsstrateger.
 • Erfarenheter från länets kvartalsövningar 2016
 • Diskussion om hur GR-kommunerna kan få till en tätare samverkan i kommunikationsfrågor. Frågan tas vidare på GR-kommunikatörernas träff den 4 april.

Den 23 mars samlar vi kommunikatörer i Sjuhärad för vårens sista delregionala träff.

 

Delregional träff i Skaraborg

8 mars 2017
Den 8 mars styrde vi kosan till Skövde för att träffa kommunikatörer i Skaraborg. Annika Braide och Maria Göranson från Länsstyrelsen inledde med aktuell information och konstaterade att länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan har uppmärksammats på nationell nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har dragit igång ett nationellt utvecklingsprojekt kring kriskommunikation och gemensamma grunder för samverkan och ledning. I det arbetet har MSB bland annat hämtat inspiration från Västra Götalands arbetsmodell.

Deltagare på den delregionala träffen sitter vid flera bord med uppmärksamheten riktad framåt Kriskommunikationsarbete i delregionen
Deltagarna lyfte exempel på kriskommunikationsarbete i de egna organisationerna. Lidköping har haft en övning kring väpnat våld i skolmiljö. Lidköping, med flera kommuner, planerar just nu för att kunna ta emot ett stort cruisingevent i sommar. Bedömningen är att tillställningen kommer att avlöpa väl, men som vid alla större event behövs även en beredskapsplanering. Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner bygger en gemensam webbplattform, vilket även leder till ökad samverkan kring kriskommunikation. Räddningstjänsterna i Skara-Götene och Falköping-Tidaholm bildade vid årsskiftet ett gemensamt räddningstjänstförbund "Samhällsskydd Mellersta Skaraborg". Den nya organisationen innebär behov av kriskommunikationssamverkan mellan kommunerna. Bland annat diskuteras möjligheten att inrätta funktionen kommunikatör i beredskap (KiB). Just KiB är något som Västra Götalandsregionen har startat på det centrala regionkansliet, berättade Mikael Malmborg, kommunikationschef på Skaraborgs sjukhus. Regionen har också tagit fram en ny kriskommunikationsplan som ska följas av lokala planer ute i verksamheterna. Mikael ser också ett behov av att öva mer. 

Kommunikationssamverkan Östra Lena Bogren, kommunikationschef i Hjo kommun presenterarSkaraborg
Kommunerna inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har slutit ett samverkansavtal där man säger att man ska stödja varandra med kommunikatörsresurser när det behövs, berättade Lena Bogren, kommunikationschef i Hjo kommun.

Avtalet är underskrivet av kommuncheferna, men är inte tvingande. Var och en ger stöd utifrån egna resurser och möjligheter. Lena menade att utvecklingen av kommunikationssamverkan måste börja i de samverkansformer som redan finns, till exempel räddningstjänstförbund och delregionala krishanteringsråd. När man hittat formerna där kan man i nästa steg koppla ihop sig inom hela Skaraborg och vidare upp till länsnivån.

Deltagarna såg positivt på att länets regionala resurspool VG Stab, nu också innehåller ett tiotal kommunikationsstrateger som kan ge ledningsstöd vid utdragna händelser när de egna resurserna inte räcker till.

Diskussionsövning skogsbrand
Under eftermiddagen höll Mia Dahlström, Combitech, ett pass om kommunikativ lägesbild och gemensam inriktning och samordning i kommunikationsarbetet vid samhällsstörningar. Därefter fick deltagarna borra ned sig i ett knivigt scenario där en dramatisk skogsbrand skapade stort informationstryck från drabbade, allmänhet och media. Behovet av samverkan och samordning mellan berörda aktörer, allt ifrån budskap till kommunikationsåtgärder, skulle vara mycket stort, konstaterade gruppen snabbt.

Polisen i sociala medier
Dagen avslutades med ett uppskattat föredrag av Jan Strannegård, kommunikatör på Polisregion Väst.

Syftet med polisens närvaro i sociala medier är att

 • Berätta om polisens arbete – stärka förtroendet för polisen
 • Be om tips – lösa brott
 • Ge brottsförebyggande information – minskad brottslighet
 • Vara synlig och tillgänglig där många är – öka trygghetenPolisen presenterar

Sammantaget driver polisen 111 Facebooksidor, 71 Twitterkonton och 13 Instagramkonton. De flesta konton hanteras av poliser ute i verksamheten. Kommunikationsavdelningen ansvarar för riktlinjer och utbildar dem som vill starta ett konto.

- Vi har valt att låta "tusen blommor blomma" och blir det fel får vi hantera det då, sa Jan Strannegård.

Jan visade konkreta exempel på inlägg och det blev spännande diskussioner om vad som kan funka och inte.

Han menade att det är viktigt att ha högt i tak och att vara aktiv i att möta dem som följer polisen.

- Sociala medier handlar om kommunikation, inte information. Vi måste kunna svara. Annars ska man inte vara där, sa han.

Träffen i Skövde var den andra av fyra delregionala träffar på temat kriskommunikation och samverkan. Nästa träff blir med delregion GR den 16 mars i Göteborg. Därefter träffar vi Sjuhärad i Borås den 23 mars.

Delregional träff med kommunikatörer i Fyrbodal

7 februari 2017

Gruppbild från träffen   
Under våren genomför Länsstyrelsen delregionala träffar med kommunikatörer vid länets kommuner, Västra Götalandsregionen och samverkande myndigheter. Temat för träffarna är kriskommunikation och samverkan.

Syftet är att återkoppla kring projektet utvecklad kriskommunikationssamverkan och lyssna in vad som händer inom kriskommunikationsområdet ute i länet.

Den 7 februari höll vi vårens första träff i Uddevalla, där vi samlade kommunikatörer vid kommunerna i Fyrbodal. Under dagen varvade vi information med gruppdiskussioner. Trollhättan och Bengtsfors kommuner berättade om hur de kommunicerat när kommunerna drabbades av större vattenläckor. Vänersborgs kommun hade en händelse före jul där kommunens IT-system gick ned, vilket bland annat gav erfarenheter kring hur man kommunicerar när de vanliga kanalerna inte fungerar. Flera av deltagarna berättade också om hur man sett över planer, organisation och checklistor för kriskommunikation.

Under eftermiddagen fördjupade vi oss i begreppen kommunikativ lägesbild och gemensamma budskap.

 Mia Dahlström presenterar

Mia Dahlström, Combitech, gick igenom hur man tar fram en kommunikativ lägesbild som en del av den samlade lägesbilden. Detta finns beskrivet som en rutin i länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan, och är något vi övar på vid de regelbundna kvartalsövningarna. Med stöd av den kommunikativa lägesbilden kan vi tillsammans ringa in behov av gemensamma budskap och samordna kommunikationsåtgärder.

Efter Mias genomgång fick vi tillämpa arbetssättet i en diskussionsövning, där scenariot var en omfattande skogsbrand som berörde flera av kommunerna i Fyrbodal.

 

Dagen avslutades med att Christofer Thorén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen, höll ett utbildningspass i WIS, webbaserat informationsdelningssystem. Även vi kommunikatörer behöver kunna gå in och läsa den information som delas mellan aktörer i WIS. 

Nästa delregionala träff blir i Skövde den 8 mars, då vi träffar kommunikatörer i Skaraborg. Därefter åker vi till Göteborg den 16 mars (delregion GR) och till Borås den 23 mars (delregion Sjuhärad).

Spåning kring regional kriskommunikationsutbildning

2 februari 2017
Den 2 februari samlades Krisinformationsrådet för årets första möte. En del av dagen ägnades åt att spåna kring ett upplägg för ett regionalt utbildningskoncept inom kriskommunikation.

Mia Dahlström, som leder arbetet, gav exempel på utbildningar som finns idag, bland annat MSBs grundkurs i kriskommunikation och Länsstyrelsens årliga regionala samverkanskurs. Dessutom har de sju sydligaste länsstyrelserna, där bland annat Länsstyrelsen i Västra Götaland, utvecklat ett utbildningskoncept inom kriskommunikation som det eventuellt går att plocka delar av.

Diskussionen i rådet landade i att målgrupp för utbildningen ska vara kommunikatörer som har eller kan få kriskommunikationsuppdrag. Fokus i utbildningen bör ligga på kriskommunikation med lite extra tyngdpunkt på samverkan i kommunikationsarbetet vid samhällsstörningar. Man ser gärna att utbildningen delas in i en grundläggande del som vänder sig till kommunikatörer som är nya inom kriskommunikationsområdet, och en fördjupande del för kommunikationschefer och erfarna strateger som behöver spetskompetens och vidareutbildning inom området.

Rådet började spåna kring innehåll och omfattning på utbildningen. I den fördjupande delen såg man bland annat behov av stabsmetodik, hur människor agerar och reagerar vid krishändelser och fördjupning i metoder för kriskommunikation och samverkan, exempelvis under förhållanden utan el, tele och internet.

Länsstyrelsen kommer under ledning av Mia Dahlström på Combitech, ta fram ett första förslag på upplägg och innehåll och presentera det för Krisinformationsrådet som är referensgrupp.

Årets sista kvartalsövning

5 december 2016
Den 5 december genomförde vi årets sista regionala samverkansövning. Förutom att stärka länets förmåga att samverka vid större samhällsstörningar, har övningarna också lett till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har förbättrat WIS – ett nationellt system för informationsdelning.

– Jättekul att våra övningar har bidragit till att driva på teknikutvecklingen. De nya funktionerna kommer att underlätta mycket för oss och känns helt klart som ett steg i rätt riktning, säger Christofer Thorén på Länsstyrelsens samhällsavdelning.

 Två personer framför jobbar sitter och jobbar framför en datorLänsstyrelsens kommunikationschef Annika Braide och redaktör Jan Mogol under övningen.

Kommunikationsansvariga fick träna på att samverka kring ett läge där media och allmänhet riktade kraftig kritik mot samhällets förmåga att hjälpa dem som drabbats av en kraftig storm. Länsstyrelsens kommunikationschef Annika Braide ledde ett samverkansmöte för att diskutera hur man tillsammans skulle bemöta den kritik som riktades mot ansvariga aktörer. Den här gången var det kommunikationsansvariga i GR som fick delta i mötet. Vid nästa års övningar är tanken att övriga delregioner ska få testa ett liknande upplägg.

Läs mer om övningen.

Möte med Krisinformationsrådet

17 november 2016
Idag hade vi möte med länets krisinformationsråd. Vi gick igenom upplägget inför vårens delregionala träffar med kommunikatörsnätverken i Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Syftet med träffarna är att återkoppla utvecklingsarbetet kring kriskommunikationssamverkan i länet, ge aktuell information, få inspel från delregionerna och bidra till att stärka kriskommunikationssamverkan i länet och i delregionen.

Länsstyrelsen berättade om grundutbildningen för kommunikationsstrateger i VG Stab som genomfördes den 8-9 november.

Medlemmarna i rådet rapporterade aktuella frågor från sina verksamheter. Alingsås kommun håller på att ta fram en arbetsmodell för krissamverkan på lokal nivå. Arbetet tar avstamp i länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan. Göteborgs Stad utvecklar sina interna samverkansstrukturer kring kriskommunikation. En riktlinje för kriskommunikation ska beslutas och blir sedan styrande. I riktlinjen framgår det att kommunen ska följa den regionala inriktningen för kriskommunikationssamverkan. Västra Götalandsregionen driver ett projekt som handlar om att stärka förmågan att klara verksamheten i situationer med långvarigt elavbrott. Ett delprojekt handlar om hur man löser information och kommunikation utan tillgång till el- och IT-försörjning.

Vi stämde också av det fortsatta utvecklingsarbetet inom projektet Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland, där rådet är referensgrupp.

 

 

 

 

Projektledare Mia Dahlström presenterade fortsättningen på utvecklingsprojektet.

Leif Isberg, utvecklare inom krisberedskap på Länsstyrelsen, höll en presentation om regional krissamverkan. Länsstyrelsen och regionala rådet har tagit fram en regional strategi för krissamverkan i länet. Vår inriktning för kriskommunikationssamverkan är numera ett underdokument till den övergripande strategin som förankrats i regionala råd för samhällsskydd och beredskap.

Leif berättade också kort om de statliga myndigheternas uppdrag att börja planera för civilt försvar. Ett uppdrag som kommunerna sannolikt också kommer att få om några år.

Grundutbildning kommunikationsstrateger i VG Stab

8-9 november 2016
12 kommunikationsstrateger finns på plats i resurspoolen VG Stab. Den 8-9 november utbildades de för sitt uppdrag. Basutbildningen fokuserade på stabsmetodik i teori och praktik. Inbjudna gästföreläsare bjöd på målande beskrivningar av vad uppdraget att stödja i en främmande stab kan innebära. Kursen hölls samman av Leif Isberg, utvecklare inom krisberedskap på Länsstyrelsen, och Mia Dahlström, konsult på Combitech AB. Här hittar du programmet för kursen.


Utbildningen hölls i Länsstyrelsens ledningsplats.

Kursledare Leif Isberg talade om utmaningen att klara kommunikationsuppdraget när tekniska system inte fungerar.


Charlotta Källerfelt, handläggare inom krisberedskap på Länsstyrelsen, talade om krisberedskapssystemet.


Anna Nyman, enhetschef på MSB, berättade om stöd från och samverkan med nationell nivå.


Lisa Kilestad, som bland annat har en bakgrund som kommunikatör, delade med sig av sina erfarenheter av hur det var att gå in och stödja staben under skogsbranden i Västmanland 2014.


Lars Bjurström, räddningschef vid Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, har lång erfarenhet av att leda stabsarbete och var bland annat utlånad till staben i Ljungby kommun efter stormen Gudrun 2005. Han bjöd på erfarenheter och goda råd.

Deltagarna fick tänka sig in i ett scenario där de skulle åka ut och stödja staben hos en kommun. De utgick från två frågor: Hur förbereder du dig inför att åka iväg? Hur bygger du upp kommunikationsfunktionen i krisledningsstaben när du väl är på plats?

Den 26 april 2017 genomförs övning RIS, en regional samverkansövning i Värmlands län. Scenariot är höga flöden som leder till översvämningar och omfattande samhällsstörningar i Värmlands län och i området runt Upperudsälven i Dalsland. Från Västra Götaland deltar Bengtsfors, Åmåls och Melleruds kommuner. Övningen blir ett tillfälle att testa resurssamverkan via VG Stab. Några av kommunikationsstrategerna har anmält intresse av att delta i övningen.

För 2017 planeras två träffar med hela VG Stab, en till våren och en till hösten.

Stöd från VG Stab avropas via Länsstyrelsens TiB. Överenskommelse träffas sedan mellan den stödjande och den mottagande organisationen. Läs mer om VG Stab.

Kvartalsövning nummer 3

5 september 2016
Årets tredje kvartalsövning gick av stapeln den 5 september. Som vanligt var det ett högt deltagande från länets aktörer. Fyra observatörer från ett nationellt utvecklingsprojekt kring teknikstöd för lägesbilder vid samhällsstörningar följde övningen på plats i Länsstyrelsens ledningsplats.


Malin Lintzén (stående) ingår i det nationella utvecklingsprojektet och var en av dem som fanns på plats i Länsstyrelsens ledningsplats. Här observerar hon arbetet i Länsstyrelsens kriskommunikationsfunktion under övningen.

SMHI driver sedan några år tillbaka ett nationellt utvecklingsarbete som ska mynna ut i ett teknikstöd för visualisering av lägesbilder. Fyra medarbetare från projektet följde Länsstyrelsens arbete under övningen. Syftet var att se vilket teknikstöd som skulle kunna underlätta arbetet med att ta fram och visualisera en lägesbild.

Liksom vid tidigare övningar var övningen också ett tillfälle att testa våra rutiner för kriskommunikationssamverkan, med fokus på kommunikativ lägesbild och gemensamma budskap.

Läs mer om övningen.

Första träffen med kommunikationsstrateger i VG Stab

17 juni 2016
Den 17 juni samlades delar av VG Stab i Skövde. På plats fanns också några av de kommunikationsstrateger som numera ingår i resurspoolen.
Några av de säkerhetssamordnare, räddningschefer och kommunikationsstrateger som ingår i VG Stab samlades för möte i Skövde den 17 juni.

VG Stab är en länsgemensam resurspool som kan stödja och avlasta krisledningsorganisationen hos en kommun, räddningstjänst eller myndighet vid samhällsstörningar. I poolen finns personer med kompentens inom bland annat stabsledning, räddningstjänst, analys och bedömning. Nu i vår har poolen förstärkts med elva kommunikationsstrateger som kan stötta upp som kommunikationsrådgivare. I höst kommer de att utbildas för sitt uppdrag.

– Både stora och små organisationer kan vid en större samhällsstörning få svårt att klara sig med egna resurser. Det gäller inte minst på kommunikationssidan. Därför känns det väldigt bra att vi nu har ett gäng rutinerade kommunikationsstrateger som kan rycka ut om det skulle behövas, sa Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen.

Vid mötet i Skövde fick deltagarna en presentation av länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan. Deltagarna fick också genomföra en diskussionsövning på temat terrorhot. Under övningen tryckte många på vikten av att berörda aktörer samverkar i såväl åtgärder som i kommunikationen med allmänheten. 

Läs mer om VG Stab-mötet i Skövde

VG Stab förvaltas av Länsstyrelsen. Stöd från resurspoolen avropas via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap.

 

Delrapport juni 2016

15 juni 2016
I dag presenterade Länsstyrelsen en första delrapport med resultat och aktiviteter från vår fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap i länet. I satsningen ingår bland annat vårt projekt kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. I delrapporten skriver vi om den länsgemensamma resurspool med kommunikationsstrateger som är under uppbyggnad. De som ingår i poolen ska kunna gå in och förstärka staben hos en kommun eller annan aktör om aktörens egna resurser inte räcker till.

I dokumentet "Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap, delrapport juni 2016" kan du läsa mer om resultat och aktiviteter och vad vi kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet.

Kvartalsövning med kommunikativ lägesbild

13 juni 2016
Den 13 juni var det dags för årets andra kvartalsövning. Närmare 60 aktörer deltog i övningen som gick ut på att dela information och rapportera in en lägesbild utifrån en tänkt stormvarning. En del av lägesbilden berörde kommunikationen med allmänheten.
– Övningen visar hur viktigt det är att ha med kommunikatörer i både övning och skarpt läge, för att göra rätt värdering av kommunikationsbehov och kommunikativt läge, sa kommunikationschef Annika Braide efter övningen.

För oss kommunikatörer är kvartalsövningarna ett bra tillfälle att trimma in vår samverkan kring kommunikativ lägesbild och testa hur våra gemensamma rutiner fungerar i praktiken.  Nästa kvartalsövning genomförs 5 september. Vi hoppas förstås på högt deltagande från länets kommunikatörer!

Läs mer om övningen 13 juni.

Kvartalsövning med kommunikativ lägesbild   

Krisinformationsråd och träff med "infodelningsprojektet"

12 maj 2016
Den 12 maj samlades länets krisinformationsråd som också är referensgrupp i projektet kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. Projektledare Mia Dahlström gav en kort lägesrapport om delprojekt resurssamverkan. Listan med kommunikationsstrateger som ska ingå i resurspoolen VG Stab börjar ta form. Målet är att få ihop ett tiotal personer som ska kunna gå in som kommunikationsrådgivare i en krisstab. Den 17 juni genomförs en första informationsträff med hela VG Stab. I oktober/november planeras en tvådagarsutbildning för kommunikationsstrategerna.

Rum fullt med åhörare
Folder, telefon och kaffekopp Skärm och talare

Under eftermiddagen hade Krisinformationsrådet ett gemensamt möte med arbetsgruppen för projektet Utvecklad förmåga till flexibel ledning, informationsdelning och samlad lägesbild. Detta projekt ingår liksom vårt kriskommunikationsprojekt i Länsstyrelsens fyraåriga satsning för utvecklad krisberedskap i länet. Det finns beröringspunkter mellan projekten, bland annat när det gäller system för informationsdelning, exempelvis WIS och Rakel, och utveckling av samverkanskonferenser och regional lägesbild. Syftet med det gemensamma mötet var att få inblick i varandras projekt och diskutera hur vi kan samarbeta framöver.

Kriskommunikationsseminarium med dialog om kommunikationssamverkan

10 mars 2016
Rum fullt med åhörare och talaren i bakgrunden

Den 10 mars 2016 bjöd vi in länets kommunikatörer till en seminariedag. Syftet med dagen var att belysa kommunikationsfrågor kopplat till höstens flyktingsituation och vägen framåt. Under dagen höll vi två diskussionspass om kommunikationsutmaningar och fortsatt kommunikationssamverkan. Diskussionerna gav inspel både i det fortsatta arbetet med att utveckla kriskommunikationssamverkan i länet och i det länsgemensamma kommunikationsarbetet kring flyktingsituationen.

Grupp med seminaredeltagare vid bord

Vi inledde dagen med att premiärvisa filmen om kriskommunikationssamverkan i länet. Annika Braide passade på att påminna om att det är viktigt att vi alla hjälps åt att förankra inriktningen för länets kriskommunikationssamverkan i våra respektive organisationer.
I slutet av dagen berättade Trollhättans Stad om kommunikationshanteringen i samband med dådet vid Kronans skola.
Läs om seminariedagen.

Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland – the Movie

7 mars 2016

Nu är filmen ”Kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland” klar! Filmen tar upp varför det är viktigt att samverka i kommunikationsarbetet vid samhällsstörningar. Tanken är att filmen ska hjälpa till att förankra grundtankarna i dokumentet ”Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län – inriktning och rutiner”. Målgrupp är kommunikatörer, säkerhetssamordnare och ledningsnivå hos länets kommuner, Västra Götalandsregionen, myndigheter och andra samhällsviktiga organisationer. Använd den gärna i din organisation!

Första övningen av nya rutinerna

7 mars 2016

Billdkollage från övningen 7 mars
Den 7 mars övade vi för första gången våra nya rutiner för kriskommunikationssamverkan. Övningen genomfördes inom ramen för Länsstyrelsens återkommande kvartalsövningar. Ett sextiotal kommuner, räddningstjänstförbund och myndigheter deltog i övningen, vilket var rekord!

Uppgiften var att sammanställa en mediebild baserad på medias rapportering om flyktingsituationen och rapportera in den till Länsstyrelsen via WIS. Att fånga upp hur en händelse beskrivs av media är viktigt för att få fram en bild av det kommunikativa läget. Det är något vi kan behöva delge varandra i en krishändelse. Länsstyrelsens uppgift under övningen var att sammanställa en regional mediebild baserad på det ni rapporterat in fram till kl 15.00. Den samlade mediebilden är publicerad i WIS, i händelsen ”Övning: Västra Götalands län Samverkansövning 7 mars 2016”. Gå gärna in och läs!

Nästa övningstillfälle är den 13 juni. Vi kommer även då att öva moment i våra rutiner för kriskommunikationssamverkan.
Läs mer om övningen här.

Kvartalsövning, resurspool VG Stab och en film

3 februari 2016
Idag var det möte med Krisinformationsrådet. Vi ägnade större delen av dagen åt att stämma av de aktiviter som är på gång inom projektet. Trots en fullspäckad agenda, hann vi också med att spela in en film om varför det är viktigt att samverka i kommunikationsarbetet vid samhällsstörningar. Filmen ska hjälpa till att förankra grundtankarna i dokumentet ”Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län – inriktning och rutiner”.

Inom delprojekt 1 ”Förankring och övning” planerar vi för en övning den 7 mars. Sedan 2014 genomför Länsstyrelsen kvartalsvisa regionala samverkansövningar med kommunerna. Syftet är att stärka och upprätthålla förmågan att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av Rakel och WIS, som är de system som används för nationell och regional samverkan. Övningarna genomförs på distans. Nytt för 2016 är att vi ska använda dessa övningstillfällen till att också öva på rutinerna för kriskommunikationssamverkan. Uppgiften vid övningen den 7 mars blir att sammanställa en mediebild och publicera den i WIS. Denna uppgift kopplar till rutinen för kommunikativ lägesbild.

Inom delprojekt 2 ”Resurssamverkan” går vi vidare med idén att skapa en pool med kommunikationsstrateger som kan stärka upp i en krisstab om de egna kommunikatörsresurserna inte räcker till. Länsstyrelsen förvaltar redan idag en resurspool, kallad VG Stab. Poolen består av ett 50-tal personer som kan stötta upp i en krisstab, med fokus på strategiskt stöd. Tanken är att vi nu ska fylla på poolen med några rutinerade kommunikationsstrateger med erfarenhet av kriskommunikation. Det handlar om att kunna gå in som kommunikationsrådgivare i en stab, inte om operativa uppgifter som exempelvis webbpublicering. Målet är att vi ska hitta ett tiotal personer i länet som kan ingå i poolen.

Inbjudan till kriskommunikationsseminarium 10 mars

2 februari 2016
Idag skickade vi ut inbjudan till Länsstyrelsens kriskommunikationsseminarium den 10 mars. Temat är kommunikationsutmaningar och kommunikationssamverkan kopplat till flyktingsituationen. Målgrupp är kommunikationsansvariga och kommunikatörer vid länets kommuner, Västra Götalandsregionen, myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer i länet.
Syftet med dagen är att

 • Belysa kommunikationsfrågor kopplat till höstens flyktingsituation och vägen framåt utifrån tre perspektiv: asylsökande, frivilligkraft och kommun/myndighet.
 • Ge utrymme för diskussion om kommunikationsutmaningar och den fortsatta kommunikationssamverkan.
 • Ge möjlighet att nätverka och knyta kontakter mellan kommunikatörer i länet.

Dagen arrangeras inom ramen för vårt projekt kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. Vår förhoppning är att dagen ska stärka samverkan mellan kommunikatörerna i länet och förståelsen för varför det är viktigt att samverka och samordna kommunikationsarbetet vid större händelser som berör länet. I inledningen av dagen kommer vi att lyfta upp länets inriktning för kriskommunikationssamverkan.

Projektstart med Krisinformationsrådet

3 november 2015
Idag hade vi möte med länets Krisinformationsråd för en avstämning inför starten av vårt fortsättningsprojekt kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till projektupplägg för perioden 2015-2016. Upplägget baserar sig på några av de utvecklingsområden som ringades in vid de delregionala träffarna som genomfördes under våren 2015, och på diskussioner i Krisinformationsrådet.

Projektledare Mia Dahlström presenterade projektplanen.

Projektet är uppdelat i två delprojekt: 
Delprojekt 1: Förankring och övning
Här kommer vi att arbeta med fördjupad förankring och övning av inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan.
Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

 • Ta fram stödmaterial som kan användas för fortsatt förankring och information om innehållet i inriktningsdokumentet
 • Medverka i Länsstyrelsens kvartalsövningar för att testa rutinerna
 • Utveckla förmåga att skapa kommunikativ lägesbild
 • Utveckla förmåga att ta fram gemensamma budskap

Delprojekt 2: Resurssamverkan
Här kommer vi att se över hur vi kan underlätta resurssamverkan mellan länets kommunikatörer vid krishändelser.
Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

 • Utveckla en standardmodell för en kriskommunikationsfunktion – vilka funktioner/kompetenser behövs?
 • Skapa ett resursregister (pool) för länet med kommunikationsstrateger med erfarenhet av kriskommunikationsarbete vid samhällsstörningar.

Delregionala träffar om nya inriktningsdokumentet

Maj/juni 2015
Sista veckan i maj och första veckan i juni besökte Länsstyrelsen och deltagare från Krisinformationsrådet länets fyra delregioner för att presentera och diskutera det nya inriktningsdokumentet för kriskommunikationssamverkan. Träffarna ägde rum 28 maj i Skövde, 1 juni i Uddevalla, 2 juni i Göteborg och 3 juni i Borås.

Läs mer om de delregionala träffarna

Delregionala träffar 

Kommunchefsträff i Fyrbodal

22 maj 2015
Den 22 maj träffade Länsstyrelsens informationschef Annika Braide och Ronny Svensson, informationsansvarig i Orust kommun och Fyrbodals representant i Krisinformationsrådet, kommuncheferna i Fyrbodal. Annika och Ronny berättade om det nya inriktningsdokumentet och varför kommunikation är en så viktig del av hanteringen av krishändelser.

Inriktningsdokumentet togs emot positivt och det blev en bra diskussion om såväl kriskommunikation som krisberedskap i stort.   

Inriktnings- och rutindokumentet fastställt av länets krisinformationsråd

8 maj 2015
Den 8 maj träffades länets krisinformationsråd för en sista avstämning av inriktnings- och rutindokumentet. Projektledare Mia Dahlström redogjorde för de justeringar som gjorts efter synpunktsrundan i länet. Rådet gav ytterligare några förslag till ändringar och därefter beslöt man att fastställa dokumentet. Vid mötet diskuterades också hur dokumentet ska förankras och vad som krävs för att aktörerna i länet ska kunna arbeta enligt inriktningen och rutinerna. Rådet kom bland annat fram till att det behövs ett presentationsmaterial som kan användas för att förklara innebörden av inriktningen och rutinerna. Länsstyrelsen kommer att ta fram ett sådant material till hösten.  

En första förankringsrunda sker sista veckan i maj och första veckan i juni då Länsstyrelsen träffar kriskommunikationsansvariga vid kommuner, Västra Götalandsregionen och berörda myndigheter. Inriktnings- och rutindokumentet skickas ut inför dessa träffar. Arbetet med att informera om och förankra inriktningen och rutinerna fortsätter sedan till hösten.    

Vid mötet diskuterade rådet också vilka områden som är viktigast att ta tag i när det gäller den fortsatt utvecklingen av kriskommunikationssamverkan i länet. Ett område som ringades in var resurssamverkan, alltså hur vi kan stödja varandra när de egna kommunikationsresurserna inte räcker till. Det är en fråga som kommer att lyftas i det fortsättningsprojekt som startar till hösten och pågår fram till 2018. I diskussionerna lyftes också vikten av att pröva att arbeta enligt den inriktning och de rutiner som nu finns på plats, gärna genom mindre övningar där vi testar olika moment. Det kan bli en bra förberedelse inför storövningen SAMÖ 2016, där flera aktörer i länet deltar.

Inriktnings- och rutindokumentet utskickat för synpunkter

1 april 2015
Den 1 april skickades inriktnings- och rutindokumentet till kommunikationsansvariga vid kommuner och berörda myndigheter i länet. De har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet fram till den 24 april. När vi har gått igenom alla synpunkter kommer vi att justera dokumentet och sedan ska det fastställas av Krisinformationsrådet.

Dokumentet är i denna version Krisinformationsrådets rekommendation för hur länets kommunikatörer bör samverka vid större krishändelser. Det är alltså inte en bindande överenskommelse. Tanken är att dokumentet längre fram ska ingå i den övergripande strategi för samverkan vid samhällsstörningar i länet som håller på att utarbetas. När den övergripande strategin finns på plats kommer den att skickas på en formell remiss i länet. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter på samverkansstrategin som helhet, inklusive inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan.

Sista veckan i maj och första veckan i juni åker vi ut till delregionerna för att presentera innehållet och prata om den fortsatta förankringsprocessen. Från Länsstyrelsen deltar informationschef Annika Braide, projektledare Mia Dahlström och biträdande projektledare Maria Göranson.
Träffarna genomförs följande datum:
Skaraborg, 28 maj i Skövde
Fyrbodal, 1 juni i Uddevalla
Göteborgsregionen (GR), 2 juni i Göteborg
Sjuhärad, 3 juni i Borås

Avstämning med länets krisinformationsråd

19 februari 2015

Foto: Amelie Wintzell.

Den 19 februari träffades länets krisinformationsråd för att diskutera det första utkastet till inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland. Dokumentet bygger på diskussioner i krisinformationsrådet, material från de delregionala träffarna hösten 2014, andra läns dokument och tankar och begrepp från arbetsmodellen ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning”.

Nu jobbar vi vidare med dokumentet och gör de justeringar och kompletteringar som behövs innan vi skickar ut det för synpunkter till berörda i länet. Vi räknar med att dokumentet kan skickas ut i mitten/slutet av mars. Målet är att slutdokumentet ska fastställas på Krisinformationsrådets nästa möte den 8 maj.

I slutet av maj och början av juni bjuder vi in till nya delregionala träffar. Syftet är att presentera det slutliga inriktnings- och rutindokumentet och diskutera den fortsatta förankringen. ”Boka-dagen-inbjudan” kommer inom kort.

Inriktnings- och rutindokumentet börjar ta form

18 december 2014

Vi håller nu på att formulera ett första utkast till inriktnings- och rutindokument. Innehållet baserar sig bland annat på diskussionerna vid våra delregionala träffar i oktober.

Dokumentet ska diskuteras på krisinformationsrådets möte den 19 februari. Tidplanen har skjutits fram något och vi räknar med att skicka ut dokumentet för synpunkter i mars/april till kommunikationsansvariga på länets kommuner, Västra Götalandsregionen och berörda myndigheter.

Vi kan också berätta att MSB har godkänt vår ansökan om att fortsätta utvecklingsarbetet under de kommande fyra åren. Då kommer vi att borra djupare i frågor som rör verktyg och arbetssätt, resurssamverkan och kriskommunikationssamverkan med samhällsviktiga privata aktörer i länet.

Presentation för Krishanteringsrådet Östra Skaraborg

8 december 2014
Idag den 8 december var informationschef Annika Braide på besök hos Krishanteringsrådet Östra Skaraborg för att presentera projektet.   

Träff med länets säkerhetssamordnare

5 december 2014

Idag den 5 december medverkade projektledare Mia Dahlström på den årliga säkerhetssamordnarkonferensen för att presentera projektet och arbetet med att ta fram inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan.

27 november
Idag gästar projektledare Mia Dahlström Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap för att informera om projektet. Rådet består av representanter på ledningsnivå från ett urval av länets kommuner, räddningstjänster och regionala myndigheter. Ordförande är landshövding Lars Bäckström.

Delregionala träffar med kommunikationsansvariga i länet

Oktober 2014

Skaraborg 3 oktober

Sjuhärad 7 oktober

Fyrbodal 16 oktober

Göteborgsregionen 17 oktober

Foto: Amelie Wintzell.

Under oktober 2014 genomförde vi fyra delregionala träffar med kommunikationsansvariga vid:

 • Länets kommuner
 • Västra Götalandsregionen
 • Polisen
 • Trafikverket
 • Västtrafik
 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänsten Storgöteborg  
 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Syftet var att fånga in erfarenheter, tankar och idéer kring hur vi kan få till en fungerande samverkan i kommunikationsarbetet vid krishändelser i länet. Med utgångspunkt i olika krisscenarier diskuterade vi frågor som:

 • ”Vilket informationsansvar vilar på respektive organisation?”
 • ”Hur får vi till en bra kommunikationssamverkan?”
 • ”Hur samordnar vi våra budskap?”
 • ”Vilka kanaler använder vi?”
 • ”Hur gör vi när de egna kommunikationsresurserna inte räcker till?”

Träffarna gav värdefulla inspel till arbetet med att ta fram ett inriktnings- och rutindokument.

September 2014
Länets krisinformationsråd är referensgrupp i projektet. Den 18 september träffades rådet för en workshop om principer och rutiner för kriskommunikationssamverkan vid händelser i länet. I diskussionerna ringade vi in följande punkter som viktiga att diskutera vidare på de delregionala träffar som genomförs i oktober:

 • Gemensam värdegrund/principer för samverkan
 • Uppgifter för samverkan
 • Ett budskap – flera budbärare
 • Kommunikativ lägesbild
 • Initiera och starta samverkan
 • Regional samverkanskonferens - kommunikationsfrågor
 • Länsstyrelsens roll
 • KiR:s roll
 • Verktyg för samordning
 • Målgrupper
 • Kanaler
 • Resurssamverkan och uthållighet