Länets krisinformationsråd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inrättat ett krisinformationsråd i länet. Krisinformationsrådets syfte är att främja samverkan kring krisinformationsfrågor mellan myndigheternas informationsansvariga. Rådet ska också vara en bas i länets nätverk för krisinformationsansvariga.

Medlemmar i länets krisinformationsråd.
Krisinformationsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Rådet består av kriskommunikationsansvariga i kommuner, Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter samt Västra Götalandsregionen.

Roll och uppdrag

Krisinformationsrådets främsta roll är att arbeta med det förebyggande perspektivet, så att berörda parter kan samverka på ett bra sätt kring kommunikationsfrågor när en kris inträffar.

Det förebyggande perspektivet innebär att rådet ska

  • stödja Länsstyrelsens arbete med att upprätthålla ett nätverk för kriskommunikationsansvariga i länet
  • sprida kunskap om kriskommunikation genom att ordna möten och erfarenhetsutbyte och ta fram checklistor och råd för krishändelser
  • sprida kunskap om kriskommunikationens betydelse till andra aktörer inom myndigheterna, till exempel säkerhetssamordnare, myndighetsledningar, styrelser och nämnder.

Krisinformationsrådet kan ge rekommendationer till gemensamt agerande i vissa krislägen.  

Rådets sammansättning

Länsstyrelsens kommunikationschef är sammankallande i krisinformationsrådet. De fyra delregionala kommunikatörsnätverken (Fyrbodal, GR, Sjuhärad och Skaraborg) utser varsin kommunrepresentant. För närvarande är det Orust kommun, Alingsås kommun, Borås Stad och Hjo kommun som representerar de fyra delregionerna. Därutöver består rådet av kriskommunikationsansvariga i Göteborgs Stad, Försvarsmakten Militärregion Väst, Polismyndigheten region VästTrafikverket region Väst samt Västra Götalandsregionen.  

Krisinformationsrådet sammanträder fyra gånger per år.