Informationssamverkan 

Medborgarna har rätt till korrekt och samstämmig information från samhället – inte minst i ett krisläge. I Länsstyrelsens geografiska områdesansvar ingår att ta initiativ till samverkan mellan berörda parter.
Informationssamverkan

Nätverk för kriskommunikationsansvariga

Länsstyrelsen upprätthåller en förteckning med kontaktuppgifter till kriskommunikationsansvariga vid länets kommuner, myndigheter och andra samhällsviktiga organisationer. De som står med på listan utgör nätverket för kriskommunikationsansvariga i länet. Länsstyrelsen använder förteckningen för att nå länets aktörer i frågor som rör kriskommunikation. Det kan till exempel vara information om en pågående händelse eller inbjudan till seminarier som den årliga konferensen Krissamverkan Västra Götaland.

I de fyra delregionerna, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen (GR), finns nätverk för kommunernas kommunikatörer. Länsstyrelsen deltar vid de delregionala träffarna en gång per år. 

​Krisinformationsråd

Länsstyrelsen har inrättat ett regionalt krisinformationsråd. Rådets syfte är att främja samverkan kring krisinformationsfrågor mellan myndigheternas informationsansvariga.

Inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan 

Länsstyrelsen har tillsammans med länets krisinformationsråd tagit fram inriktning och rutiner för kommunikationssamverkan mellan ansvariga aktörer vid större krishändelser i länet. Arbetet har genomförts inom ett projekt kring utvecklad kriskommunikationssamverkan, juni 2014-juni 2015. Arbetet med att utveckla kriskommunikationssamverkan i länet går vidare i ett fortsättningsprojekt som startade hösten 2015. Projektet är en del av en större satsning som Länsstyrelsen genomför för att stärka länets krisberedskap. 

Läs om ​projekt "Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland"

 

 

 

 Kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland