Regionala rådet

Regional rådet arbetar för att underlätta regional samordning och utveckling inom krisberedskap och total försvar. Det regionala rådet behandlar frågor av strategisk och övergripande karaktär och ska bidra till helhetssyn.
Regionala rådet

Regionala rådet består av företrädare för Länsstyrelsen, Kustbevakningen, Militärregion Väst, Polisregion Väst, Sjöfartsverket, Statens geotekniska institut, Västra Götalandsregionen och utvalda kommuner och räddningstjänstförbund.  

Rådet ska:

  • verka som regionalt samrådsforum för aktörer i länet kring gemensamma frågor, avvägningar och inriktningar
  • utveckla en regional samverkansstrategi för stora olyckor, omfattande samhällsstörningar och höjd beredskap
  • arbeta med utvecklingsfrågor inom hela tidsskalan
  • bidra till kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling
  • vara ett nav för regionala arbetsgrupper och nätverk
  • förankra arbetssätt, ge legitimitet och ge förutsättningar för utveckling  

Regionala rådet sammanträder två gånger per år med Landshövdingen som ordförande.  

Regional rådet har inte till uppgift att arbeta under en kris eller räddningstjänstinsats. Då sker samordning och samverkan enligt andra rutiner.