Processtöd för framtidens risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunerna och Länsstyrelsen arbetar sedan länge med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Men de risker som lyfts i RSA:n leder sällan till att åtgärder vidtas för att stärka samhällsskyddet. Länsstyrelsen har sett att det finns svårigheter i att visualisera resultatet av RSA-arbetet och att ta fram underlag till beslutsfattare så att de kan fatta riskmedvetna beslut. Detta vill vi och kommunerna tillsammans ändra på.
Foto: Martin Fransson

Vart fjärde år ska kommunerna genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som omfattar kommunens geografiska områdesansvar. Syftet är att ringa in vilka områden som ska vara i fokus i arbetet med att minska samhällets sårbarhet och bygga en beredskap för olika typer av händelser.

Med hjälp av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ska projektet utveckla ett stöd för RSA-processen. Det handlar dels om stöd för hur kommunerna kan ta hand om resultatet i sina egna organisationer. Dels om att kommunerna i framtiden kommer att utsättas för större påfrestningar till följd av klimatförändringar, vilket ställer höga krav på att integrera klimatarbetet i arbetet med risker och sårbarheter. Flera av länets kommuner deltar i utvecklingsarbetet.

Verktygslåda med stöd

Projektet ska utveckla en verktygslåda med stöd för bland annat strukturering av data, visualisering av risker och hur resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen kan förpackas och presenteras. Till verktygslådan kopplas ett ramverk med grundläggande begrepp, metodstöd, goda exempel, gränssnitt mot andra processer och ett stöd för hur verktygslådan kan användas.

Modell av RSA-processen

FOI har inventerat det stöd som finns i dag för RSA-arbetet och intervjuat säkerhetssamordnare vid 16 av länets 49 kommuner. Syftet har varit att få en djupare förståelse för den kommunala RSA-processen och vilket stöd som behövs i olika stadier. Utifrån detta har FOI skapat en modell av RSA-processen som helhet och ringat in vilka utmaningar som ska vara i fokus i utvecklingen av processtödet. Resultatet av studien presenterades i april 2016 i rapporten "Utmaningar för den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen".

Projektet genomförs 2015-2018 som en del av Länsstyrelsens fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap i länet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar satsningen.