Implementering av gemensamma grunder

Under perioden 2015 till 2018 arbetar Länsstyrelsen med att implementera konceptet gemensamma grunder för samverkan och ledning hos regionala och lokala aktörer i länet. Vi riktar oss till personer som arbetar med krisledning och hantering av samhällsstörningar.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är ett koncept som har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med ett stort antal aktörer under 2014. Det ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. Aktörer ska lättare kunna agera tillsammans och använda samhällets resurser effektivare. Gemensamma grunder består av nya förhållningssätt, det vill säga sätt att tänka och sätt att agera tillsammans.

Implementeringen av gemensamma grunder hos länets aktörer sker i form av kunskapsseminarier som arrangeras av Länsstyrelsen. Seminarierna planeras gemensamt av representanter för lokala och regionala aktörer under Länsstyrelsens ledning.

Seminarierna är en till två dagar beroende på antalet aktörer. Innehållet är gemensamma grunder, föreläsningar, grupparbeten och praktiska exempel. En viktig punkt är att också presentera deltagande aktörers kontaktvägar, organisation, med mera. 

Projektet är en del av Länsstyrelsens fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap i länet. Arbetet finansieras med medel av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 Content Editor