Aktuellt i projektet

Här kan du följa arbetet i projekt Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland.
Människor på möte

 17 juni 2016
Första träffen med kommunikationsstrateger i VG Stab
Den 17 juni samlades delar av VG Stab i Skövde. På plats fanns också några av de kommunikationsstrateger som numera ingår i resurspoolen.
Några av de säkerhetssamordnare, räddningschefer och kommunikationsstrateger som ingår i VG Stab samlades för möte i Skövde den 17 juni.

VG Stab är en länsgemensam resurspool som kan stödja och avlasta krisledningsorganisationen hos en kommun, räddningstjänst eller myndighet vid samhällsstörningar. I poolen finns personer med kompentens inom bland annat stabsledning, räddningstjänst, analys och bedömning. Nu i vår har poolen förstärkts med elva kommunikationsstrateger som kan stötta upp som kommunikationsrådgivare. I höst kommer de att utbildas för sitt uppdrag.

– Både stora och små organisationer kan vid en större samhällsstörning få svårt att klara sig med egna resurser. Det gäller inte minst på kommunikationssidan. Därför känns det väldigt bra att vi nu har ett gäng rutinerade kommunikationsstrateger som kan rycka ut om det skulle behövas, sa Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen.

Vid mötet i Skövde fick deltagarna en presentation av länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan. Deltagarna fick också genomföra en diskussionsövning på temat terrorhot. Under övningen tryckte många på vikten av att berörda aktörer samverkar i såväl åtgärder som i kommunikationen med allmänheten. 

Läs mer om VG Stab-mötet i Skövde

VG Stab förvaltas av Länsstyrelsen. Stöd från resurspoolen avropas via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap.

 

15 juni 2016
Delrapport juni 2016
I dag presenterade Länstryrelsen en första delrapport med resultat och aktiviteter från vår fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap i länet. I satsningen ingår bland annat vårt projekt kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. I delrapporten skriver vi om den länsgemensamma resurspool med kommunikationsstrateger som är under uppbyggnad. De som ingår i poolen ska kunna gå in och förstärka staben hos en kommun eller annan aktör om aktörens egna resurser inte räcker till.

I dokumentet "Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap, delrapport juni 2016" kan du läsa mer om resultat och aktiviteter och vad vi kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet.

13 juni2016
Kvartalsövning med kommunikativ lägesbild
Den 13 juni var det dags för årets andra kvartalsövning. Närmare 60 aktörer deltog i övningen som gick ut på att dela information och rapportera in en lägesbild utifrån en tänkt stormvarning. En del av lägesbilden berörde kommunikationen med allmänheten.
– Övningen visar hur viktigt det är att ha med kommunikatörer i både övning och skarpt läge, för att göra rätt värdering av kommunikationsbehov och kommunikativt läge, sa kommunikationschef Annika Braide efter övningen.

För oss kommunikatörer är kvartalsövningarna ett bra tillfälle att trimma in vår samverkan kring kommunikativ lägesbild och testa hur våra gemensamma rutiner fungerar i praktiken.  Nästa kvartalsövning genomförs 5 september. Vi hoppas förstås på högt deltagande från länets kommunikatörer!

Läs mer om övningen 13 juni.

Kvartalsövning med kommunikativ lägesbild   

12 maj 2016
Krisinformationsråd och träff med "infodelningsprojektet"
Den 12 maj samlades länets krisinformationsråd som också är referensgrupp i projektet kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. Projektledare Mia Dahlström gav en kort lägesrapport om delprojekt resurssamverkan. Listan med kommunikationsstrateger som ska ingå i resurspoolen VG Stab börjar ta form. Målet är att få ihop ett tiotal personer som ska kunna gå in som kommunikationsrådgivare i en krisstab. Den 17 juni genomförs en första informationsträff med hela VG Stab. I oktober/november planeras en tvådagarsutbildning för kommunikationsstrategerna.

Rum fullt med åhörare
Folder, telefon och kaffekopp Skärm och talare

Under eftermiddagen hade Krisinformationsrådet ett gemensamt möte med arbetsgruppen för projektet Utvecklad förmåga till flexibel ledning, informationsdelning och samlad lägesbild. Detta projekt ingår liksom vårt kriskommunikationsprojekt i Länsstyrelsens fyraåriga satsning för utvecklad krisberedskap i länet. Det finns beröringspunkter mellan projekten, bland annat när det gäller system för informationsdelning, exempelvis WIS och Rakel, och utveckling av samverkanskonferenser och regional lägesbild. Syftet med det gemensamma mötet var att få inblick i varandras projekt och diskutera hur vi kan samarbeta framöver.

10 mars 2016
Kriskommunikationsseminarium med dialog om kommunikationssamverkan
Rum fullt med åhörare och talaren i bakgrunden

Den 10 mars 2016 bjöd vi in länets kommunikatörer till en seminariedag. Syftet med dagen var att belysa kommunikationsfrågor kopplat till höstens flyktingsituation och vägen framåt. Under dagen höll vi två diskussionspass om kommunikationsutmaningar och fortsatt kommunikationssamverkan. Diskussionerna gav inspel både i det fortsatta arbetet med att utveckla kriskommunikationssamverkan i länet och i det länsgemensamma kommunikationsarbetet kring flyktingsituationen.

 Grupp med seminaredeltagare vid bord

Vi inledde dagen med att premiärvisa filmen om kriskommunikationssamverkan i länet. Annika Braide passade på att påminna om att det är viktigt att vi alla hjälps åt att förankra inriktningen för länets kriskommunikationssamverkan i våra respektive organisationer.
I slutet av dagen berättade Trollhättans Stad om kommunikationshanteringen i samband med dådet vid Kronans skola.
Läs om seminariedagen.

7 mars 2016

Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland – the Movie

Nu är filmen ”Kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland” klar! Filmen tar upp varför det är viktigt att samverka i kommunikationsarbetet vid samhällsstörningar. Tanken är att filmen ska hjälpa till att förankra grundtankarna i dokumentet ”Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län – inriktning och rutiner”. Målgrupp är kommunikatörer, säkerhetssamordnare och ledningsnivå hos länets kommuner, Västra Götalandsregionen, myndigheter och andra samhällsviktiga organisationer. Använd den gärna i din organisation!

7 mars 2016
Första övningen av nya rutinerna

Billdkollage från övningen 7 mars
Den 7 mars övade vi för första gången våra nya rutiner för kriskommunikationssamverkan. Övningen genomfördes inom ramen för Länsstyrelsens återkommande kvartalsövningar. Ett sextiotal kommuner, räddningstjänstförbund och myndigheter deltog i övningen, vilket var rekord!

Uppgiften var att sammanställa en mediebild baserad på medias rapportering om flyktingsituationen och rapportera in den till Länsstyrelsen via WIS. Att fånga upp hur en händelse beskrivs av media är viktigt för att få fram en bild av det kommunikativa läget. Det är något vi kan behöva delge varandra i en krishändelse. Länsstyrelsens uppgift under övningen var att sammanställa en regional mediebild baserad på det ni rapporterat in fram till kl 15.00. Den samlade mediebilden är publicerad i WIS, i händelsen ”Övning: Västra Götalands län Samverkansövning 7 mars 2016”. Gå gärna in och läs!

Nästa övningstillfälle är den 13 juni. Vi kommer även då att öva moment i våra rutiner för kriskommunikationssamverkan.
Läs mer om övningen här.

3 februari 2016
Kvartalsövning, resurspool VG Stab och en film

Idag var det möte med Krisinformationsrådet. Vi ägnade större delen av dagen åt att stämma av de aktiviter som är på gång inom projektet. Trots en fullspäckad agenda, hann vi också med att spela in en film om varför det är viktigt att samverka i kommunikationsarbetet vid samhällsstörningar. Filmen ska hjälpa till att förankra grundtankarna i dokumentet ”Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län – inriktning och rutiner”.

Inom delprojekt 1 ”Förankring och övning” planerar vi för en övning den 7 mars. Sedan 2014 genomför Länsstyrelsen kvartalsvisa regionala samverkansövningar med kommunerna. Syftet är att stärka och upprätthålla förmågan att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av Rakel och WIS, som är de system som används för nationell och regional samverkan. Övningarna genomförs på distans. Nytt för 2016 är att vi ska använda dessa övningstillfällen till att också öva på rutinerna för kriskommunikationssamverkan. Uppgiften vid övningen den 7 mars blir att sammanställa en mediebild och publicera den i WIS. Denna uppgift kopplar till rutinen för kommunikativ lägesbild.

Inom delprojekt 2 ”Resurssamverkan” går vi vidare med idén att skapa en pool med kommunikationsstrateger som kan stärka upp i en krisstab om de egna kommunikatörsresurserna inte räcker till. Länsstyrelsen förvaltar redan idag en resurspool, kallad VG Stab. Poolen består av ett 50-tal personer som kan stötta upp i en krisstab, med fokus på strategiskt stöd. Tanken är att vi nu ska fylla på poolen med några rutinerade kommunikationsstrateger med erfarenhet av kriskommunikation. Det handlar om att kunna gå in som kommunikationsrådgivare i en stab, inte om operativa uppgifter som exempelvis webbpublicering. Målet är att vi ska hitta ett tiotal personer i länet som kan ingå i poolen.

2 februari 2016
Inbjudan till kriskommunikationsseminarium 10 mars

Idag skickade vi ut inbjudan till Länsstyrelsens kriskommunikationsseminarium den 10 mars. Temat är kommunikationsutmaningar och kommunikationssamverkan kopplat till flyktingsituationen. Målgrupp är kommunikationsansvariga och kommunikatörer vid länets kommuner, Västra Götalandsregionen, myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer i länet.
Syftet med dagen är att

 • Belysa kommunikationsfrågor kopplat till höstens flyktingsituation och vägen framåt utifrån tre perspektiv: asylsökande, frivilligkraft och kommun/myndighet.
 • Ge utrymme för diskussion om kommunikationsutmaningar och den fortsatta kommunikationssamverkan.
 • Ge möjlighet att nätverka och knyta kontakter mellan kommunikatörer i länet.

Dagen arrangeras inom ramen för vårt projekt kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. Vår förhoppning är att dagen ska stärka samverkan mellan kommunikatörerna i länet och förståelsen för varför det är viktigt att samverka och samordna kommunikationsarbetet vid större händelser som berör länet. I inledningen av dagen kommer vi att lyfta upp länets inriktning för kriskommunikationssamverkan.

3 november 2015
Projektstart med Krisinformationsrådet
Idag hade vi möte med länets Krisinformationsråd för en avstämning inför starten av vårt fortsättningsprojekt kring utvecklad kriskommunikationssamverkan. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till projektupplägg för perioden 2015-2016. Upplägget baserar sig på några av de utvecklingsområden som ringades in vid de delregionala träffarna som genomfördes under våren 2015, och på diskussioner i Krisinformationsrådet.

Projektledare Mia Dahlström presenterade projektplanen.

Projektet är uppdelat i två delprojekt: 
Delprojekt 1: Förankring och övning
Här kommer vi att arbeta med fördjupad förankring och övning av inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan.
Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

 • Ta fram stödmaterial som kan användas för fortsatt förankring och information om innehållet i inriktningsdokumentet
 • Medverka i Länsstyrelsens kvartalsövningar för att testa rutinerna
 • Utveckla förmåga att skapa kommunikativ lägesbild
 • Utveckla förmåga att ta fram gemensamma budskap

Delprojekt 2: Resurssamverkan
Här kommer vi att se över hur vi kan underlätta resurssamverkan mellan länets kommunikatörer vid krishändelser.
Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

 • Utveckla en standardmodell för en kriskommunikationsfunktion – vilka funktioner/kompetenser behövs?
 • Skapa ett resursregister (pool) för länet med kommunikationsstrateger med erfarenhet av kriskommunikationsarbete vid samhällsstörningar.

Maj/juni 2015
Delregionala träffar om nya inriktningsdokumentet

Sista veckan i maj och första veckan i juni besökte Länsstyrelsen och deltagare från Krisinformationsrådet länets fyra delregioner för att presentera och diskutera det nya inriktningsdokumentet för kriskommunikationssamverkan. Träffarna ägde rum 28 maj i Skövde, 1 juni i Uddevalla, 2 juni i Göteborg och 3 juni i Borås.

Läs mer om de delregionala träffarna

Delregionala träffar 

22 maj 2015
Kommunchefsträff i Fyrbodal

Den 22 maj träffade Länsstyrelsens informationschef Annika Braide och Ronny Svensson, informationsansvarig i Orust kommun och Fyrbodals representant i Krisinformationsrådet, kommuncheferna i Fyrbodal. Annika och Ronny berättade om det nya inriktningsdokumentet och varför kommunikation är en så viktig del av hanteringen av krishändelser.

Inriktningsdokumentet togs emot positivt och det blev en bra diskussion om såväl kriskommunikation som krisberedskap i stort.   

 

8 maj 2015
Inriktnings- och rutindokumentet fastställt av länets krisinformationsråd
Den 8 maj träffades länets krisinformationsråd för en sista avstämning av inriktnings- och rutindokumentet. Projektledare Mia Dahlström redogjorde för de justeringar som gjorts efter synpunktsrundan i länet. Rådet gav ytterligare några förslag till ändringar och därefter beslöt man att fastställa dokumentet. Vid mötet diskuterades också hur dokumentet ska förankras och vad som krävs för att aktörerna i länet ska kunna arbeta enligt inriktningen och rutinerna. Rådet kom bland annat fram till att det behövs ett presentationsmaterial som kan användas för att förklara innebörden av inriktningen och rutinerna. Länsstyrelsen kommer att ta fram ett sådant material till hösten.  

En första förankringsrunda sker sista veckan i maj och första veckan i juni då Länsstyrelsen träffar kriskommunikationsansvariga vid kommuner, Västra Götalandsregionen och berörda myndigheter. Inriktnings- och rutindokumentet skickas ut inför dessa träffar. Arbetet med att informera om och förankra inriktningen och rutinerna fortsätter sedan till hösten.    

Vid mötet diskuterade rådet också vilka områden som är viktigast att ta tag i när det gäller den fortsatt utvecklingen av kriskommunikationssamverkan i länet. Ett område som ringades in var resurssamverkan, alltså hur vi kan stödja varandra när de egna kommunikationsresurserna inte räcker till. Det är en fråga som kommer att lyftas i det fortsättningsprojekt som startar till hösten och pågår fram till 2018. I diskussionerna lyftes också vikten av att pröva att arbeta enligt den inriktning och de rutiner som nu finns på plats, gärna genom mindre övningar där vi testar olika moment. Det kan bli en bra förberedelse inför storövningen SAMÖ 2016, där flera aktörer i länet deltar.

 

1 april 2015
Inriktnings- och rutindokumentet utskickat för synpunkter
Den 1 april skickades inriktnings- och rutindokumentet till kommunikationsansvariga vid kommuner och berörda myndigheter i länet. De har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet fram till den 24 april. När vi har gått igenom alla synpunkter kommer vi att justera dokumentet och sedan ska det fastställas av Krisinformationsrådet.

Dokumentet är i denna version Krisinformationsrådets rekommendation för hur länets kommunikatörer bör samverka vid större krishändelser. Det är alltså inte en bindande överenskommelse. Tanken är att dokumentet längre fram ska ingå i den övergripande strategi för samverkan vid samhällsstörningar i länet som håller på att utarbetas. När den övergripande strategin finns på plats kommer den att skickas på en formell remiss i länet. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter på samverkansstrategin som helhet, inklusive inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan.

Sista veckan i maj och första veckan i juni åker vi ut till delregionerna för att presentera innehållet och prata om den fortsatta förankringsprocessen. Från Länsstyrelsen deltar informationschef Annika Braide, projektledare Mia Dahlström och biträdande projektledare Maria Göranson.
Träffarna genomförs följande datum:
Skaraborg, 28 maj i Skövde
Fyrbodal, 1 juni i Uddevalla
Göteborgsregionen (GR), 2 juni i Göteborg
Sjuhärad, 3 juni i Borås

19 februari 2015
Avstämning med länets krisinformationsråd

Foto: Amelie Wintzell.

Den 19 februari träffades länets krisinformationsråd för att diskutera det första utkastet till inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland. Dokumentet bygger på diskussioner i krisinformationsrådet, material från de delregionala träffarna hösten 2014, andra läns dokument och tankar och begrepp från arbetsmodellen ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning”.

Nu jobbar vi vidare med dokumentet och gör de justeringar och kompletteringar som behövs innan vi skickar ut det för synpunkter till berörda i länet. Vi räknar med att dokumentet kan skickas ut i mitten/slutet av mars. Målet är att slutdokumentet ska fastställas på Krisinformationsrådets nästa möte den 8 maj.

I slutet av maj och början av juni bjuder vi in till nya delregionala träffar. Syftet är att presentera det slutliga inriktnings- och rutindokumentet och diskutera den fortsatta förankringen. ”Boka-dagen-inbjudan” kommer inom kort.

18 december 2014
Inriktnings- och rutindokumentet börjar ta form
Vi håller nu på att formulera ett första utkast till inriktnings- och rutindokument. Innehållet baserar sig bland annat på diskussionerna vid våra delregionala träffar i oktober.

Dokumentet ska diskuteras på krisinformationsrådets möte den 19 februari. Tidplanen har skjutits fram något och vi räknar med att skicka ut dokumentet för synpunkter i mars/april till kommunikationsansvariga på länets kommuner, Västra Götalandsregionen och berörda myndigheter.

Vi kan också berätta att MSB har godkänt vår ansökan om att fortsätta utvecklingsarbetet under de kommande fyra åren. Då kommer vi att borra djupare i frågor som rör verktyg och arbetssätt, resurssamverkan och kriskommunikationssamverkan med samhällsviktiga privata aktörer i länet.

8 december 2014
Presentation för Krishanteringsrådet Östra Skaraborg
Idag den 8 december var informationschef Annika Braide på besök hos Krishanteringsrådet Östra Skaraborg för att presentera projektet.   

5 december 2014
Träff med länets säkerhetssamordnare

Idag den 5 december medverkade projektledare Mia Dahlström på den årliga säkerhetssamordnarkonferensen för att presentera projektet och arbetet med att ta fram inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan.

27 november
Idag gästar projektledare Mia Dahlström Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap för att informera om projektet. Rådet består av representanter på ledningsnivå från ett urval av länets kommuner, räddningstjänster och regionala myndigheter. Ordförande är landshövding Lars Bäckström.

Oktober 2014
Delregionala träffar med kommunikationsansvariga i länet

Skaraborg 3 oktober

Sjuhärad 7 oktober

Fyrbodal 16 oktober

Göteborgsregionen 17 oktober

Foto: Amelie Wintzell.

Under oktober 2014 genomförde vi fyra delregionala träffar med kommunikationsansvariga vid:

 • Länets kommuner
 • Västra Götalandsregionen
 • Polisen
 • Trafikverket
 • Västtrafik
 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänsten Storgöteborg  
 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Syftet var att fånga in erfarenheter, tankar och idéer kring hur vi kan få till en fungerande samverkan i kommunikationsarbetet vid krishändelser i länet. Med utgångspunkt i olika krisscenarier diskuterade vi frågor som:

 • ”Vilket informationsansvar vilar på respektive organisation?”
 • ”Hur får vi till en bra kommunikationssamverkan?”
 • ”Hur samordnar vi våra budskap?”
 • ”Vilka kanaler använder vi?”
 • ”Hur gör vi när de egna kommunikationsresurserna inte räcker till?”

Träffarna gav värdefulla inspel till arbetet med att ta fram ett inriktnings- och rutindokument.

September 2014
Länets krisinformationsråd är referensgrupp i projektet. Den 18 september träffades rådet för en workshop om principer och rutiner för kriskommunikationssamverkan vid händelser i länet. I diskussionerna ringade vi in följande punkter som viktiga att diskutera vidare på de delregionala träffar som genomförs i oktober:

 • Gemensam värdegrund/principer för samverkan
 • Uppgifter för samverkan
 • Ett budskap – flera budbärare
 • Kommunikativ lägesbild
 • Initiera och starta samverkan
 • Regional samverkanskonferens - kommunikationsfrågor
 • Länsstyrelsens roll
 • KiR:s roll
 • Verktyg för samordning
 • Målgrupper
 • Kanaler
 • Resurssamverkan och uthållighet