Länsstyrelsens krisorganisation

Vi ska vid en samhällsstörning som berör Länsstyrelsen ansvarsområden eller medför behov av samverkan omgående kunna upprätta en ledningsfunktion. Vår krisledningsorganisation består av två delar, länsledningen och krisstaben.

Krisledningsorganisationen bemannas alltid med medarbetare som har i uppgift att samordna berörda myndigheters och organisationers åtgärder och information, ta fram, analysera och kommunicera en samlad lägesbild och hålla regeringen informerad. Beroende på vad som inträffat bemannas organisationen med några av Länsstyrelsens experter, t ex brandingenjörer, länsveterinärer och miljöskyddshandläggare. 

Vid Länsstyrelsen finns även skyddad ledningsplats som är utrustad med bland annat reservkraft och har goda möjligheter till kommunikation även när det är störningar våra ordinarie kommunikationer.

Läs mer om Länsstyrelsens krisledningsorganisation i den övergripande krisledningsplanen och kriskommunikationsplanen​.