Länsstyrelsens roll och ansvar

Länsstyrelsen har en samordningsroll under en kris och arbetar då tillsammans med andra myndigheter och organisationer.

Vid en kris ska Länsstyrelsen:

  • Vara en sammanhållande länk mellan olika aktörer (myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, och frivilligorganisationer) i vårt län
  • Se till att det finns fungerande samarbete inom länet och med angränsande län
  • Ge en övergripande lägesbild som kan användas som underlag för krishanteringen
  • Hålla regeringen underrättad om läget i länet
  • Se till att berörda aktörer samordnar sin information till allmänhet och media
  • Efter beslut av regeringen prioritera och fördela statliga och internationella resurser

Vid händelser som kräver omfattande räddningsinsatser får Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten i berörda kommuner. Detta kan bli aktuellt då de lokala eller närbelägna räddningsresurserna inte räcker till, eller om flera viktiga samhällsfunktioner berörs direkt och samhället därför måste lägga en stod del av sina resurser på räddningsarbetet. Att Länsstyrelsen övertar ansvaret för räddningstjänst är väldigt ovanligt och har bara hänt vid enstaka tillfällen.

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning (exempelvis ett kärnkraftverk) har Länsstyrelsen ansvaret för räddningstjänsten om utsläppet är så omfattande att det krävs särskilda åtgärder för att skydda allmänheten. Länsstyrelsen har också ansvar för sanering efter ett sådant utsläpp.

  
  
Description
  
  
  
  
Länsstyrelsens krisorganisation/vastragotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/informationssamverkan-vid-kriser/esb-kir.jpg
Vi ska vid en samhällsstörning som berör Länsstyrelsen ansvarsområden eller medför behov av samverkan omgående kunna upprätta en ledningsfunktion.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/hantera-samhallsstorning/lansstyrelsens-roll-och-ansvar/Pages/lansstyrelsens-krisorganisation.aspxIn page navigation
Tjänsteman i beredeskap/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/toppbilder/flyktingsituation001.jpg
Länsstyrelsen har en Tjänsteman i Beredskap (TiB) som kan nås när som helst på dygnet. TiBs uppgift är att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser som berör länet.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/hantera-samhallsstorning/lansstyrelsens-roll-och-ansvar/Pages/tib.aspxIn page navigation