Geografiskt områdesansvar

Geografiskt områdesansvar finns på lokal, regional och nationell nivå. Kommunerna har områdesansvar på lokal nivå, länsstyrelserna på regional nivå och regeringen är geografiskt områdesansvarig på nationell nivå.
Geografiskt områdesansvar

Länsstyrelsens geografiska områdesansvar

Länsstyrelsens geografiska områdesansvar innebär att vi har en sammanhållande funktion när det gäller krisberedskapen i länet före, under och efter en kris. Ansvaret innebär att vi ska verka för:

 • att nödvändig samverkan sker kontinuerligt inom länet och med närliggande län
 • att samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
 • att information till allmänhet och media samordnas
 • att inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen

Länsstyrelsen ska också ge stöd till kommuner, myndigheter och andra organisationer som är ansvariga för krishantering. Ansvariga aktörers behov av stöd kan därför påverka vårt agerande och omfattningen av Länsstyrelsens insatser. Vi ansvarar också för att ha en samlad bild över läget i länet vid en kris.

Vad innebär det geografiska områdesansvaret vid en samhällsstörning?

Länsstyrelsens geografiska områdesansvar gäller alltid och vid alla typer av kriser. I vissa fall kan våra åtgärder vid en händelse lösas av Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap. Om detta inte räcker för att lösa våra uppgifter aktiveras Länsstyrelsens krisledningsorganisation.

Vilka åtgärder som är aktuella är naturligtvis beroende av vilken samhällsstörning som har inträffat. Nedan beskriver vi därför mer generella uppgifter som Länsstyrelsen kan ha vid en samhällsstörning.

 • Stödja drabbad kommun/aktör till exempel genom att förmedla information och kontakter, lösa samverkansbehov genom att anordna samverkansmöten med de aktörer som deltar i krishanteringen.
 • Samla in och analysera information om händelsen, konsekvenser och händelseutvecklingen.
 • Arrangera regionala samverkansmöten med aktörer som deltar i krishanteringen. Vi deltar också i nationella samverkansmöten som arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Sammanställa en lägesbild över situationen i länet och sprida den vidare till berörda, som till exempel kommuner, myndigheter och regeringen.  
 • Sammanställa resursbehov, vidareförmedla behoven och samordna mottagandet av förstärkningsresurser.
 • Informera media och allmänhet genom att publicera information på vår webbplats, gå ut med pressmeddelanden, ge intervjuer och svara på frågor från allmänhet och media.  
 • Samordna information genom att arrangera möten och ha kontakter med informationsansvariga hos kommuner, myndigheter och andra berörda aktörer. Vid behov kan vi också arrangera gemensamma presskonferenser.

Läs mer om hur vi arbetar vid en samhällsstörning under rubriken Länsstyrelsens krisledningsorganisation.