Göta Älv

Göta Älv, och älvdalen är ett område i vårt län där det har identifierats flera risker och sårbarheter. Flera utredningar, analyser och även övningar har fokuserat på problemen längs Göta Älv.

På den här sidan presenterar vi ett urval av det åtgärds- och förebyggandearbete som pågår för Göta Älv där Länsstyrelsen är inblandad. Göta Älv är ett område som påverkar, engagerar och berör flera olika aktörer, och vi hänvisar också här till annat arbete som pågår från andra håll på lokal, regional och nationell nivå.

Göta Älv-utredningen

För att kunna möta kommande klimatförändringar och hantera ökade flöden genom Göta älv krävs bättre kunskap om stabilitetsförhållandena. Regeringen gav därför Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att genomföra en skredriskkartering för Göta älvdalen. SGI påbörjade uppdraget under 2009 och slutförde det under 2012.

Läs mer på SGI:s hemsida

Översvämningskartering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort översvämningskarteringar för cirka 75 svenska vattendrag, däribland Göta Älv och Nordre Älv. Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser.

Läs mer om karteringarna på MSB:s hemsida. Där finns också en visningstjänst för översvämningskarteringar där ni kan välja Göta Älv och Nordre Älv för att studera områden i detalj.

Älvsamordningsgrupp

Länsstyrelsen är sammankallande för en samordningsgrupp för Göta Älv, älvsamordningsgruppen. I gruppen ingår regleringsföretag, berörda kommuner, räddningstjänstförbund med flera.

Syftet med gruppen är att den ska:

  • utgöra ett forum för samverkan 
  • kunna arbeta både förebyggande samt vara en operativ resurs vid allvarliga situationer 
  • kunna agera som initiativtagare för att få till stånd undersökningar, förbättringsåtgärder med mera längs älven
  • upprätta en förteckning över hur och när olika intresseområden hotas av höga flöden och vattennivåer

Bild Älvängens industriområde 

Älvängens industriområde

Älvängens industriområde ligger vid Göta Älv och är kraftigt förorenat och därtill ett av de mest osäkra områdena för skred längs älven. I Göta Älv-utredningen (SGI 2009–2012) pekades området ut som ett av de sju områden med högst skredrisk i älvdalen. De åtgärder i form av sanering och skredsäkring som krävs inom området försvåras och fördröjs av komplicerade ansvarsförhållanden och begränsade möjligheter till statliga bidrag.

Läs mer om Ale-projekten och Älvängens industriområde

Läs om Älvängens industriområde i Länsfokus nr 4 2014

Stort skred i Göta Älv-dalen

Under 2013 analyserades scenariot ”Stort skred i Göta Älv-dalen” till den regionala risk- och sårbarhetsanalysen. Händelsen bedömdes då få mycket allvarliga och omfattande konsekvenser på lokal, regional och nationell nivå.

Läs hela analysen i rapporten Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Övning storskred 2011 

I oktober 2011 genomfördes en övning i länet med ett scenario med skred i Götaälvdalen. I övningen deltog 153 personer från 19 organisationer. Utvärderingen visar på vikten av att öva stora och komplexa händelser med stort samverkansbehov.

Syftet med övningen var att bygga upp kunskap om skredrisker i Göta älv, öka länets samlade krishanteringsförmåga och att pröva SOS Alarms särskilda larmplan för dammbrott.

Läs hela utvärderingen från övningen

Läs om övningen i Länsfokus nr 1 2012

Nationell risk- och förmågebedömning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har analyserat scenariot ”lerskred i älvdalen” till den nationella risk- och förmågebedömning 2014. Analysen visar att de risker och sårbarheter som är identifierade på regional nivå via kommuner, och centrala myndigheter i Västra Götaland nu fångats upp nationellt och kommer belysas i MSB:s kommande rapport som kommer ut i början på 2015.

Läs mer om nationell risk- och förmågebedömning