Farliga ämnen

I Västra Götalands län finns en stor del av landets petrokemiska industri. Här finns till exempel kemiföretagen i Stenungsund och raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Det betyder att vi lever med risker. Farliga ämnen kan snabbt ge farliga situationer. Länsstyrelsen leder därför ett nätverk som arbetar med åtgärder om det värsta skulle inträffa.

Det finns idag 61 verksamheter i Västra Götaland som hanterar så stora mängder farliga ämnen att de omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen. Av dessa omfattas 33 av den högre kravnivån. Det innebär bland annat att det ska finnas särskilda planer för räddningsinsatser och information till allmänheten. I länet finns en komplex riskbild och många aktörer med ansvar för att hantera händelser med farliga ämnen. Det kräver att vi arbetar noggrant med åtgärder för att förebygga olyckor och förbereda insatser vid olyckor.

Nätverk för samverkan

Länsstyrelsen är sammanhållande i ett CBRNE-nätverk i länet. CBRNE står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. I nätverket finns representanter för Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, SOS Alarm, Västra Götalandsregionen och kommunerna. Det här nätverket arbetar med att dela erfarenheter och ta fram förslag till åtgärder som bidrar till samverkan och samordning inom området. För att skapa en starkare lokal förankring finns också delregionala nätverk för Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen. I de delregionala nätverken genomförs exempelvis utbildningar och övningar. Kontakta Gunnar Ohlén för mer information om nätverket. Kontaktuppgifter till höger på denna sida.

Kunskap och närvaro

CBRNE-nätverket har bland annat tagit initiativ till en samverkansdag på temat "Hantering av farliga ämnen – teknisk utrustning och kunskapsresurser i länet". Nätverket har också bedömt att det finns ett behov av att stärka samverkan vid ledning av en CBRNEinsats. En arbetsgrupp har därför tagit fram utbildningsunderlaget First Responder - Först på plats vid olyckor och händelser med farliga ämnen.

Bild på tullanställd 

Bild: Tullverkets gränsskyddsgrupp för CBRNE kan vara först på plats när farliga ämnen transporteras in eller ut ur landet på ett felaktigt eller olagligt sätt.