Risker i Västra Götaland

I vårt län görs många insatser för att stärka samhällets förmåga att hantera hot och risker. Länsstyrelsen deltar på flera sätt i det arbetet. Vi arbetar också med att analysera vad som är skyddsvärt och vilka hot och risker som finns.
Resultatet av olika utredningar och analyser ger oss förslag på förebyggande eller förberedande åtgärder inom olika områden. På den här sidan hittar du länkar till några av de områden som vi arbetar mest med.

 

Översvämning

 

 

Klimatanpassning

 

Göta Älv

 

 

Farliga ämnen

 

 

Sociala risker

 

Elbrist

Skyddsvärt

Det som är viktigt att skydda (skyddsvärt) delar vi in i fem områden:

 • Människors liv och hälsa
 • Samhällets funktionalitet
 • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 • Miljö och ekonomiska värden
 • Nationell suveränitet

I Västra Götalands län bor det 1,6 miljoner invånare på landsbygden och i städer. Det är för deras skull som vi analyserar risker och identifierar förebyggande åtgärder. Inom länet finns också många samhällsviktiga verksamheter och anläggningar som är av stor vikt för länet och i många fall även för hela landet. Det handlar till exempel om infrastruktur för el, värme och vatten. Göteborgs Hamn är också skyddsvärt utifrån perspektivet samhällets funktionalitet. Länet har många skyddsvärda miljöer, ädellövskogar, myrar, fågelsjöar, naturliga betesmarker och slåtterängar. I Västra Götaland finns fyra områden som är utsedda till nationalparker, till exempel Kosterhavets nationalpark.

Hot, risker och sårbarheter

Här följer några exempel på händelser som skulle få konsekvenser på regional nivå om de skulle inträffa:

 • Risker längs Göta Älv (skred, dammbrott, föroreningar)
 • Pandemi
 • Utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning
 • Störningar i elförsörjningen och elektroniska kommunikationer
 • Oljeutsläpp i hav eller vattendrag
 • Epizooti
 • Störningar i godsflödet till/från Göteborgs Hamn
 • Risker vid extremt väder

Förmågebedömn​ing

Några av händelserna väljer vi ut för en mer genomgående analys i form av en förmågebedömning. Syftet med förmågebedömningen är att komma fram till åtgärder eller utvecklingsområden för att stärka krisberedskapen ytterligare.

Risk- och sårbarhetsanalys

Målet med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska ge aktörerna inom länet en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot och risker som finns i länet. Analysen ska också ge en bild över vilka sårbarheter och brister som finns, men också vilka åtgärder som görs i länet för att aktörer i Västra Götaland ska kunna förebygga och hantera olika typer av samhällsstörningar.

Från och med i år ska Länsstyrelsen vartannat jämnt år, presentera en regional risk- och sårbarhetsanalys över länets riskbild och förmågan att hantera inträffade händelser. 

I årets risk- och sårbarhetsanalys har vi lagt större fokus på tre händelser som var utmärkande under 2015.

 • Kärnteknisk olycka
 • Antagonistiskt hot/Väpnat angrepp
 • Flyktingsituationen

I övrigt har vi behållit sammanställningen av de hot och risker som bedömts och tagits upp i tidigare års analyser, då det är samhällsstörningar som vi måste fortsätta att arbeta med. Vi presenterar även genomförda och planerade åtgärder och beskriver dess önskade effekt för att vi i Västra Götalands län ska öka vår förmåga och minska sårbarheten.  

Läs gärna mer om vad som är skyddsvärt, vilka samhällsviktiga verksamheter som finns i länet  och om hur vi på Länsstyrelsen och i länet arbetar med att utveckla krisberedskapen i risk- och sårbarhetsanalysen för 2016.

 Risk- och sårbarhetsanalys