Uppföljning av kommunernas krisberedskap

Länsstyrelsen följer kontinuerligt upp kommunernas arbete med krisberedskap, detta görs på uppdrag från Regeringen. Kommunernas ansvar regleras i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommunens ansvar enligt lagen

Kommunens krisberedskapsarbete regleras av LEH. För att arbeta med uppgifterna i lagstiftningen får kommunen årligen en ersättning. Ersättningen utgår från den s.k. finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger kommunerna också ska finansieras av staten. Kommunens uppgifter preciseras ytterligare i en överenskommelse som är tecknad mellan Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppgifter som kommunen ska utföras

Risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Planering

Kommunen ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

Geografiskt områdesansvar

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att olika aktörer i kommunen samverkar. Det ingår också att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse. Även informationen till allmänheten ska samordnas.

Utbildning och övning

Regelbundet utbilda och öva förtroendevalda och anställd personal så att de kan lösa sina uppgifter vid extraorinära händelser i fredstid.

Rapportering

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som vidtagits för att minska riskerna och öka förmågan att hantera en kris.

Höjd beredskap

Kommunen ska säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas. Kommunen har också ansvar att säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp det arbete som kommunerna i länet utför enligt lagen och för att ersättningen används ändamålsenligt. Uppföljningen sker via uppföljningsbesök, årsrapporter, granskning av styrande dokument etc. Resultatet rapporteras till regeringen och Myndigheten för samhållsskydd och beredskap (MSB).

Mer information

Lagstiftningen LEH

Kommunöverenskommelsen