Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen som har sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt.
Transport av farligt gods

​Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommun, räddningstjänst och näringsliv utarbetat rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, dvs vägar där dessa transporter främst bör framföras.

Det rekommenderade vägnätet är uppdelat på följande sätt:

Primära transportvägar avser ett lämpligt huvudvägnät och bör användas så långt det är möjligt.

Sekundära transportvägar är avsedda för lokala transporter till och från de primära transportvägarna och bör inte användas för genomfartstrafik.

Länsstyrelsen fattar också beslut om begränsningar för vägtransport av farligt gods i form av lokala trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter finns samlade i Transportstyrelsens databas, RDT. Här kan du bland annat hitta de kommuner som har lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods.

Länkar till lokala trafikföreskrifter och väginformationskartor med rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods finns till höger på sidan.

Detektering av farligt gods

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen ett pilotprojekt för att undersöka möjligheten att detektera farligt godsfordon med hjälp av kamerateknik. Här finner ni slutrapporten från projektet tillsammans med det insamlade data som projektet genererade under dess mätperiod. Uppgifterna kan lämpligtvis studeras och jämföras med andra källor vid bedömning av transportmängder på aktuell väg.

Slutrapport

Resultat