Styrel - styrning av el vid elbrist 

Från och med 2012 har Sverige ett system för att styra elförsörjning vid eleffektbrist. Systemet heter Styrel och ska säkra elförsörjningen till samhällsviktiga funktioner som sjukvård, äldreomsorg och vattenförsörjning.

Bild på elledningar
Principskiss för Styrel. Foto: Energimyndigheten

Om det uppstår eleffektbrist i Sverige kommer Svenska Kraftnät att koppla bort elanvändare, som en sista åtgärd för att skydda elnätet.

Genom Styrel blir det möjligt att göra selektiva bortkopplingar i elnätet och säkra att samhällsviktiga verksamheter får el i händelse av en eleffektbrist.

Arbetet med Styrel startade 2011 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna, privata aktörer, Energimyndigheten och andra centrala myndigheter. Styrel kommer löpande att uppdateras, i cykler om 4 år. Senaste stora uppdatering slutfördes under 2015.

Arbetet med Styrel

I arbetet med Styrel har myndigheter och organisationer på lokal och regional nivå identifierat och prioriterat de elanvändare som är viktiga för samhället. Elnätsföretagen i respektive kommun har sedan lagt till uppgifter om de tekniska förutsättningar som krävs för att skapa ett planeringsunderlag. Länsstyrelsen har därefter sammanställt förslagen till en länsövergripande prioritering.

Elanvändare som prioriterats är till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer.

Det är Svenska Kraftnät som i händelse av eleffektbrist fattar det slutliga beslutet om hur omfattande frånkopplingar som måste genomföras.

I praktiken betyder detta att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet kan upprätthållas även under en eleffektbristsituation.

Styrelmail

Nyheter

Arbetar du med Styrel i kommun, elnätsbolag eller landsting? Här samlar vi nyheterna som är viktiga för dig.

2015-12-03

Årets arbete med Styrel är nu avslutat

Styrelmail december 2015

2015-07-23 

Utvärdering av Styrelprocessen

Den 6 november blir det ett möte om utvärdering av den andra revideringsomgången av Styrelprocessen.

2014-09-22

Handboken publicerad

Nu har handboken för Styrels planeringsomgång 2014-2015 kommit. Du hittar den under "Dokument" till höger tillsammans med en användarhandledning för planeringsdokument i Styrel.

2014-08-19

Utvärderningsmöte/startmöte genomfört

Den 18 augusti hade vi ett möte där vi redovisade erfarenheterna från övning El Prio och gjorde en genomgång inför styrelsplaneringen. Ca 35 personer från kommuner, länsstyrelse och elnätsbolag deltog på mötet. Bland annat visades filmen från eliprio-utvärderingen och vi fastställde datum för styrelplaneringen 2014-2015. Presentationerna finns under dokument till höger och filmen i "El prio-rutan" längst ner på sidan.

2014-08-18

Film från utvärderingen

Nu har vi publicerat filmen från utvärderingen av El Prio. Du hittar den i rutan nere till höger.

2014-06-23

Inbjudan till utvärderingsmöte och startmöte

Länsstyrelsen bjuder in till ett möte för att redovisa slutsatserna från samverkansövning El Prio och för att starta upp arbetet med den andra planeringsomgången av Styrel.

2014-06-10

Utvärderingsrapport El Prio 2013

Till sist är då utvärderingen efter samverkansövningen El Prio klar. Du hittar den till höger här på sidan.

2014-06-02

Nytt nummer av Energimyndighetens nyhetsbrev

I detta nummer av nyhetsbrevet kan du läsa mer om utbildningarna, referensgruppsmöte och erfarenhetsforum för länsstyrelserna.

Nyhetsbrev Styrel, nummer 2 2014

2014-06-02

Nytt nummer av Energimyndighetens nyhetsbrev

I årets första nummer av nyhetsbrevet kan ni läsa om vårens utbildningar och ladda ner nya planeringsdokument. Det redogör också för MSB:s rapport om elnätsföretagens planering och förutsättningar för att klara en manuell förbrukningsfrånkoppling.

Nyhetsbrev Styrel, nummer 1 2014

 

14 november 2014

Statliga myndigheter skickar material till Länsstyrelsen.

5 december 2014

Länsstyrelsen lämnar underlag till kommunerna.

20 februari 2015

Kommunerna lämnar underlag till elnätsboalgen.

15 maj 2015

Elnätsbolag lämnar underlag till kommunerna.

12 juni 2015

Kommunerna lämnar slutligt förslag till Länsstyrelsen.

14 augusti 2015

Länsstyrelsen lämnar slutligt underlag till elnätsföretag och Svenska kraftnät.

16 november 2015

Planeringen är avslutad!