Skyddsobjekt

I Västra Götalands län finns många samhällsviktiga anläggningar som är av stor betydelse för länet och i många fall även för hela landet. För att förbättra skyddet av anläggningarna kan Länsstyrelsen besluta att de ska vara skyddsobjekt.

Enligt skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) får Länsstyrelsen besluta att vissa typer av byggnader, anläggningar och områden ska vara skyddsobjekt.

Lagen innehåller regler om skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri, grovt rån och skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Skyddslagen ger rättsliga förutsättningar för ett förstärkt skydd för vissa byggnader, anläggningar, områden samt militära fartyg och luftfartyg, dessa kallas för skyddsobjekt.

Exempel på skylt som kan finns på skyddsobjekt

Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut om civila skyddsobjekt. Försvarsmakten fattar beslut när det gäller militära skyddsobjekt.  Det är objektsägarens (nyttjarens) ansvar att för länsstyrelser tydligt påtala behovet av skydd för de objekt och anläggningar som bedöms som särskilt samhällsviktiga.

Före ett beslut om skyddsobjekt måste Länsstyrelsen alltid göra en noggrann intresseavvägning. Beslutet får så långt det är möjligt inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Det får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att tillgodose behovet av skydd.

Vid ansökan om att få bli skyddsobjekt används ansökningsblanketten som finns via länken nedan. Använd en blankett per objekt. På mallen anges om objektet är nytt eller om ansökan gäller ett tidigare objekt.

Blankett - Ansökan om skyddsobjekt