Riskhänsyn i fysisk planering

Arbetet med fysisk planering sker i ett brett tvärsektoriellt perspektiv inom Länsstyrelsen samt tillsammans med regionala och centrala myndigheter. I arbetet med fysisk planering är det viktigt att tänka på risk- och sårbarhetsfrågor för att inte skapa nya risker i vårt län.

En av våra uppgifter är att bevaka att kommunen tar hänsyn till risk- och säkerhetsfrågor i sina planer. Det innebär till exempel att se till att hänsyn tas till klimatförändringarnas inverkan. Eller att granska riskanalyser när exploatering sker nära riskfyllda anläggningar eller nära vägar rekommenderade som transportleder för farligt gods.

Arbetet utgår från bestämmelserna i plan- och bygglagen. Den anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet, eller med tanke på risken för olyckor, översvämning eller erosion.

 Riskpolicy farligt gods

Riskpolicy om farligt gods