Farlig verksamhet

Länsstyrelsen beslutar efter samråd med kommunen om en anläggning ska anses vara så kallad farlig verksamhet.

Vad är en farlig verksamhet?

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön (2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor). Den som äger en anläggning, eller driver verksamhet där, är skyldig att upprätthålla och bekosta olycksberedskap och utföra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. De ska också analysera verksamhetens risker samt rapportera olyckor.  

Om en anläggning bedriver  farlig verksamhet bedöms från fall till fall. I beslutet tas bland annat hänsyn till speciella risker kopplade till verksamheten, var anläggningen ligger, omfattningen och omgivningen.

Tillsyn över farliga verksamheter

Kommunens räddningstjänst har tillsyn över att de anläggningar som utgör farliga verksamheter uppfyller de krav som ställs.