Förebygga och hantera risker 

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag inom området förebyggande och hantering av risker. Bland annat arbetar vi med riskhänsyn i fysisk planering, utarbetar rekommenderade transportleder för farligt gods, samordnar det regionala klimatanpassningsarbetet och presenterar länets risk- och sårbarhetsanalys.
Högaflöden

​​​​​​I länet finns det bland annat översvämningsrisker, skredrisker och industrier med farlig verksamhet. Här finns också mycket som är skyddsvärt, till exempel unika havs- och naturmiljöer, viktig infrastruktur och Sveriges största hamn. Detta ställer naturligtvis stora krav på vår verksamhet inom området. I följande länkar kan du läsa mer om vårt arbete.

  
  
Description
  
  
  
  
Översvämnings-direktivet/vastragotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Risker/alvangen-415.gif
Genom att kartlägga och ta fram riskhanteringsplaner för områden som hotas av översvämning...
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/forebygga-och-hantera-risker/Pages/oversvamningsdirektivet.aspxIn page navigation
Styrel/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/toppbild-styrel.gif
Från och med 2012 har Sverige ett system för att styra elförsörjning vid eleffektbrist. Systemet heter Styrel och ska säkra elförsörjningen till samhällsviktiga funktioner som sjukvård, äldreomsorg och vattenförsörjning.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/forebygga-och-hantera-risker/Pages/styrel.aspxIn page navigation