Översvämningsdirektivet

Genom ett systematiskt arbete med att kartlägga områden som hotas av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa ska de negativa konsekvenserna av översvämningar minskas. Inom Västerhavets avrinningsområde finns fem utpekade områden som Länsstyrelsen har tagit fram riskkartor för. Arbetet utgår från EU:s översvämningsdirektiv.

Efter återkommande och omfattande problem med översvämningar beslutade EU:s medlemsländer år 2007 om ett direktiv med gemensamma regler för hantering av översvämningsrisker.

Avsikten med direktivet är att EU:s medlemsländer ska arbeta för att minska negativa konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, skydda miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. Detta ska ske genom ett systematiskt arbete med att kartlägga översvämningshot och översvämningsrisker och att ta fram riskhanteringsplaner för de översvämningshotade områdena. Arbetet ska ske avrinningsområdesvis.

Riskhanteringsplaner för Göteborg och Lidköping

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram på riskhanteringsplaner för Göteborg och Lidköping enligt översvämningsförordningen. Göteborg och Lidköping är två av 18 identifierade orter i Sverige med betydande översvämningsrisk.

Riskhanteringsplanerna beskriver mål och åtgärder för att minska negativa konsekvenser av översvämningar för människors liv och hälsa, miljön, ekonomisk verksamhet och kulturarvet.

Åtgärderna som beskrivs i planerna riktar sig främst till de berörda kommunerna och Länsstyrelsen. Riskhanteringsplanerna gäller för perioden 2016-2021.

Riskhanteringsplanerna och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar finns att hämta via länkarna i rutan till höger.

Riskkartor för Västerhavets vattendistrikt

Inom Västerhavets vattendistriktet finns fem utpekade områden med betydande översvämningsrisk, Göteborg, Lidköping, Kungsbacka, Värnamo och Karlstad.

För varje tätort finns riskkartor för tre flöden: 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).

I tabellen nedan finns länkar till samtliga kartor och till texter som i ord beskriver konsekvenserna av olika flöden.

Göteborg

Vattendrag Flöde Karta  Beskrivning 
Göta Älv 50 Karta  Beskrivning 
Göta Älv 1030 Karta Beskrivning 
Göta Älv  1400 Karta  Beskrivning 
Mölndalsån  50 Karta  Beskrivning 
Mölndalsån 100 Karta  Beskrivning 
Mölndalsån BHF Karta  Beskrivning 
Säveån 50 Karta  Beskrivning 
Säveån 100  Karta  Beskrivning 
Säveån BHF Karta Beskrivning

Karlstad

Vattendrag Flöde Karta Beskrivning 
Klarälven 50 KartaBeskrivning
Klarälven 100 Karta Beskrivning
Klarälven BHF Karta Beskrivning 
Vänern 50 KartaBeskrivning
Vänern 100 Karta  Beskrivning
Vänern BHF Karta Beskrivning

Kungsbacka 

Vattendrag Flöde Karta  Beskrivning 
Kungsbackaån 50 Karta  Beskrivning
Kungsbackaån 100 Karta Beskrivning
Kungsbackaån BHF Karta Beskrivning 

Lidköping 

Vattendrag Flöde Karta Beskrivning
Lidan 50 Karta  Beskrivning 
Lidan 100 Karta Beskrivning 
Lidan BHF Karta Beskrivning 
Vänern 50 Karta Beskrivning 
Vänern 100 Karta Beskrivning 
Vänern BHF Karta Beskrivning 

Värnamo

Vattendrag Flöde Karta  Beskrivning 
Lagan 50 Karta  Beskrivning
Lagan 100 Karta Beskrivning
Lagan BHF Karta Beskrivning 

Planeringen

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet som förordning (2009:956) om översvämningsrisker och genom föreskrift (MSBFS 2013:01) om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner).

Översvämningsförordningen spänner över en cykel på sex år. Första cykeln utförs i Sverige under perioden 2009-2015. Arbetet genomförs i tre steg:

  1. Steg ett innebär att identifiera geografiska områden där betydande översvämningsrisk finns eller kan förväntas uppstå. Detta genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  2. Steg 2 innebär att två typer av kartor ska utarbetas för de identifierade områdena. Kartor över översvämningshotade områden (hotkartor) utarbetas av MSB. Kartor över översvämningsrisker inom de hotade områdena (riskkartor) utarbetas av länsstyrelserna. Ett särskilt ansvar för detta vilar på de fem länsstyrelser som ansvarar för vattenförvaltningen enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt och har därmed ett särskilt ansvar för arbetet med riskkartorna.
  3. Steg tre innebär att riskhanteringsplaner för översvämningsriskerna utarbetas. Planerna upprättas av de länsstyrelser som har områden med betydande översvämningsrisk.