Krisberedskap

Översvämmad vägbank

Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

  
  
Description
  
  
  
  
Så hanteras en samhällsstörning/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/toppbilder/karta_kompass.JPG
Västra Götalands län präglas av en komplex och varierad riskbild. Storm, översvämning, omfattande bränder, störningar i elförsörjningen, kärnkraftsolycka eller social oro i samhället är exempel på händelser som kan leda till störningar i samhällsviktiga funktioner. En inträffad samhällsstörning i länet kan få både lokal, regional och nationell påverkan.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/hantera-samhallsstorning/Pages/default.aspxIn page navigation
Förebygga och hantera risker/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/toppbilder/hoga-floden.jpg
Länsstyrelsen har flera olika uppdrag inom området förebyggande och hantering av risker. Bland annat arbetar vi med riskhänsyn i fysisk planering, utarbetar rekommenderade transportleder för farligt gods, samordnar det regionala klimatanpassningsarbetet och presenterar länets risk- och sårbarhetsanalys.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/forebygga-och-hantera-risker/Pages/default.aspxIn page navigation
Samverkan i Västra Götaland /VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/toppbilder/folk003.jpg


Olika aktörer har olika roller i det svenska krishanteringssystemet. Polisen har sina uppgifter vid en händelse, regionen har sina och räddningstjänsten sina. Och så vidare. Ingen har mandat att ta över någon annans ansvar, och ingen kan ensam hantera en allvarlig händelse eller kris. Det ställer höga krav på vår förmåga att samverka.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/samverkan-i-vastra-gotaland/Pages/samverkan-vg.aspxIn page navigation
Utbildning och övning/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/toppbilder/tidning.jpg
Utbildning och övning är några av de viktigaste aktiviteterna vi genomför för att stärka och pröva samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar. I samband med samhällsstörningar måste såväl offentliga som privata aktörer på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar samt bidrar till att helheten blir hanterad. Tvärsektoriella övningar utvecklar och prövar dels gemensam förmåga mellan aktörer i samhället, dels förmågan hos övad aktör.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/utbildning-och-ovning/Sidor/default.aspxIn page navigation

Under en kris ska Länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras. Om beredskapen höjs eller krig bryter ut ska vi leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet med den militära verksamheten.

Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner. 

Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk, men i Uppsala, Kalmar och Hallands län har Länsstyrelsen dessutom utökade beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen.

Vi ser också till att kommunernas räddningstjänst följer LSO, lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett
antal principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen
- Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.
Likhetsprincipen
- Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.
Närhetsprincipen
- Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.